Rechtspraak

 

Coinmerce    Huurtoeslag   Productverzekeringen   Kredietspotter    Zorgtoeslag     Bekijk nu

De Rechtspraak behandelt sinds de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk zaken schriftelijk, via een videoverbinding of telefonisch. Hoe werkt een online zitting?Online zitting: eerst contactAls uw zaak online wordt behandeld, dan neemt de administratie van de rechtbank of het gerechtshof contact met u op. Daarna ontvangt u een e-mail met alle informatie die u nodig heeft om deel te nemen aan de online zitting. Op een speciale webpagina vindt u handleidingen om Skype te installeren en te gebruiken voor zo'n zitting. Tips voor een goed verloopDe onderstaande animatie geeft tips voor een goed verloop van een zitting op afstand. Zorg bijvoorbeeld dat uw telefoon of tablet helemaal is opgeladen. En ga in een rustige ruimte zitten. Bij vragen over een digitale zitting of als u hulp nodig heeft bij de voorbereiding, kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum.Gerechtsgebouwen aangepastDe Rechtspraak heeft zijn gebouwen aangepast aan een samenleving waar anderhalve meter afstand de norm is. Zo wordt het stap voor stap mogelijk om rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen in de zittingszaal te behandelden. Het gaat dan in de eerste plaats om strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken. Als dit voor uw zaak geldt, roept de Rechtspraak u op per brief. Op de speciale pagina leest u hoe het zit met de coronamaatregelen bij de toegang tot het gerechtsgebouw.
donderdag, 4, juni, 2020
Source: Rechtspraak.nl
De Raad voor de rechtspraak heeft 9 nieuwe leden voor de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) benoemd. Deze commissie is verantwoordelijk voor het selecteren van kandidaten voor de functie van rechter/raadsheer (in opleiding) of raadsheer- of rechter-plaatsvervanger.De LSR bestaat uit rechterlijk leden en leden afkomstig uit diverse maatschappelijke sectoren, zoals openbaar bestuur, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap, advocatuur en Openbaar Ministerie.De nieuwe leden zijn: mw. mr. P. (Patricia) Arnoldus Smit, raadsheermw.mr. F. (Fatma) Bahadin, officier van justitiedhr. mr. M. (Maxim) Ferschtman, rechtermw.mr. E. (Esther) van den Heuvel, raadsheermw.mr. R.A.J. (Sannah) Hübel, rechterdhr. mr. E. (Ekrem) Karharman, advocaatdhr.mr. R. (Reinout) Rinzema, advocaatdhr.drs. V.G. (Vincent) Moolenaar, lid Raad van Commissarissen Deloittemw.dr. J. (Joyce) Sylvester, substituut van de Nationale ombudsmanDe nieuwe leden starten op 1 oktober met hun functie. De benoemingstermijn is 3 jaar.
dinsdag, 2, juni, 2020
Source: Rechtspraak.nl
Bezoek blijft uitzondering; e-mail en briefpost heeft voorkeurWaar mogelijk gaan vanaf 1 juni de centrale (informatie)balies van rechtbanken en gerechtshoven voorzichtig weer open. Wel blijft het de bedoeling om bezoek aan de gerechtsgebouwen zoveel mogelijk te beperken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom wordt mensen gevraagd zoveel mogelijk per e-mail of briefpost stukken in te dienen of bijvoorbeeld een uittreksel uit het gezagsregister aan te vragen, zoals dit de afgelopen tijd ook al werd gedaan. Als een bezoek aan het gerechtsgebouw toch noodzakelijk is, wordt gevraagd vooraf op rechtspraak.nl informatie over de lokale situatie te bekijken.Aanpassingen De centrale balies waren sinds halverwege maart beperkt toegankelijk vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Rechtspraak heeft de afgelopen weken zijn gebouwen aangepast aan een samenleving waar anderhalve meter afstand de norm is. Deze ingrepen maken het mogelijk om op een aantal locaties de centrale balies weer te openen. Bij de balies kunnen bezoekers van gerechtsgebouwen als eerste terecht voor vragen en het afhandelen van bepaalde administratieve zaken. Lokale verschillenNiet elk gerechtsgebouw is even coronabestendig te maken, bijvoorbeeld als het gaat om een monumentaal pand. Daarom kunnen er lokale verschillen zijn in de manier waarop de centrale balie toegankelijk is. Lees meer over de lokale aanpassingen per gerecht op de speciale coronapagina op rechtspraak.nl.
donderdag, 28, mei, 2020
Source: Rechtspraak.nl
De Rechtspraak heeft de wrakingscijfers over 2019 nader uitgesplitst. Wie wil weten hoe vaak een rechter wordt gewraakt (een middel dat partijen in een rechtszaak kunnen inzetten als ze de rechter partijdig vinden) kon tot voor kort alleen zien hoeveel verzoeken er zijn ingediend om de rechter te vervangen en hoe vaak die zijn toegekend. Nu is ook de verdeling over de verschillende rechtsgebieden in kaart gebracht, en hoe het is afgelopen met verzoeken die niet zijn ingewilligd. Zo'n uitgebreid overzicht wordt voortaan in het jaarverslag van de Rechtspraak opgenomen, met ingang van verslagjaar 2020.WrakingWie in een rechtszaak verwikkeld is, moet erop kunnen vertrouwen dat rechters onafhankelijk en onpartijdig te werk gaan. Als een rechtzoekende twijfelt of de rechter wel onpartijdig is, kan hij hem wraken. Dan wordt de wrakingskamer (bestaande uit andere rechters) opgeroepen, die nagaat of inderdaad de schijn van partijdigheid is gewekt. In dat geval wordt de gewraakte rechter vervangen door een collega. Dit is een belangrijk middel om de integriteit van de rechtspraak te waarborgen.Vaak ten onrechteIn de praktijk blijkt dat verreweg de meeste wrakingsverzoeken niet slagen. Veel verzoeken hebben betrekking op hoe de rechter zich gedraagt of zijn gericht tegen de rechterlijke macht als geheel, die bijvoorbeeld corrupt of te weinig onafhankelijk wordt gevonden. Partijen kunnen ook wraken uit onvrede over een beslissing van de rechter of om tactische redenen, zoals tijdwinst. Wraking is echter alleen bedoeld voor klachten over een gebrek aan onpartijdigheid, uitsluitend van de rechter die de zaak behandelt. Dat dit middel vaak ten onrechte wordt ingezet, heeft geleid tot vragen: zou de wrakingsprocedure misschien aangepast moeten worden? Om die reden besloot de Rechtspraak een preciezer beeld te geven van de afloop van wrakingsverzoeken.Cijfers over 2019Vorig jaar zijn in totaal 693 wrakingsverzoeken ingediend, waarvan er 20 gegrond zijn verklaard en 340 ongegrond. In 14 zaken heeft de rechter berust – dat betekent dat hij zich terugtrekt zonder dat de wrakingskamer in actie komt – en 15 wrakingsverzoeken zijn nog in behandeling. Verder zijn 133 verzoeken niet-ontvankelijk verklaard en 121 kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond. Dat gebeurt als direct duidelijk is dat het verzoek geen betrekking heeft op onpartijdigheid.Verwarring over cijfersVorige week ontstond verwarring over de cijfers. In het jaarverslag over 2019 (pdf#page=71, 0 B) staat dat 17 wrakingsverzoeken gegrond zijn verklaard. Inmiddels heeft de wrakingskamer in meer zaken uitspraak gedaan en is dat aantal gestegen tot 20. Advocaten meldden op grond van de nieuwe, uitgesplitste cijfers (zie de tabel hieronder) dat het aantal geslaagde wrakingen 2 keer zo hoog is als in het jaarverslag is vermeld. Zij telden de categorie ‘berusting' op bij de gegronde verzoeken en kwamen zo tot 34. Dat een rechter berust, hoeft echter niet te betekenen dat het verzoek zou zijn toegewezen als de warkingskamer het had behandeld. Rechters kunnen ook berusten omdat ze een langdurige wrakingsprocedure willen vermijden of omdat de relatie met de rechtzoekende zo verstoord is, dat het goed kan zijn als een andere rechter de zaak overneemt. StrafBestuurCivielOverigTotaalKennelijk niet ontvankelijk1244537116Kennelijk ongegrond03306Ongegrond117591631340Niet ontvankelijk1834783133Ingetrokken18823049Berusting4010014Gegrond7310020Nog openstaand366015Totaal17915734611693 Meer weten?Zie het themadossier over wraking.
donderdag, 14, mei, 2020
Source: Rechtspraak.nl
Fysieke aanwezigheid bij zittingen stap voor stap weer mogelijkVanaf maandag 11 mei wordt het stap voor stap mogelijk om rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen in de zittingszaal te behandelden. Gerechtsgebouwen zijn de afgelopen weken aangepast aan een samenleving waar anderhalve meter afstand de norm is. Primair gaat het om strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken. Het uitgangspunt blijft dat andere rechtszaken zoveel mogelijk met een videoverbinding of telefonisch worden behandeld of schriftelijk worden afgedaan.Door de uitbraak van het coronavirus zijn gerechtsgebouwen sinds 16 maart beperkt toegankelijk. Deze vergaande maatregel werd genomen in het belang van de gezondheid van mensen die betrokken zijn bij rechtszaken en de volksgezondheid in het algemeen. Wekelijks behandelt de Rechtspraak tienduizenden zaken. Betrokkenen willen begrijpelijkerwijs een zitting vaak fysiek bijwonen en regelmatig zijn mensen dit zelfs verplicht, zoals bijvoorbeeld getuigen die zijn opgeroepen. Daarnaast werken meer dan 10.000 mensen bij de Rechtspraak en zijn tal van professionals als advocaten, officieren van justitie, de reclassering en mensen van bijvoorbeeld Slachtofferhulp normaal gesproken aanwezig bij zittingen. Rechtspraak brengt veel mensen op de been, wat de afgelopen weken niet mogelijk was gezien de maatregelen die genomen waren tegen de verspreiding van het virus.OnmisbaarRechtspraak is onmisbaar in een democratische rechtsstaat en in het persoonlijke leven van mensen. Rechten moeten beschermd worden en vaak zorgt een rechterlijk oordeel ervoor dat mensen een streep kunnen zetten onder het verleden en weer verder kunnen met hun leven. Ook voor de economie en de veiligheid in de samenleving is een goed functionerende rechtspraak onmisbaar. Daarom heeft de Rechtspraak de afgelopen weken alles op alles gezet om zoveel mogelijk zaken te behandelen. Schriftelijk, via skype, telehoren en telefoon. Ten opzichte van het normale aantal beslissingen is de afgelopen weken 75 procent gehaald. Inmiddels zijn alle gerechtsgebouwen aangepast aan de eis van anderhalve meter afstand, onder meer met looplijnen, plexiglasschermen en een aangepaste toegangscontrole. Ook zijn afspraken gemaakt met bijvoorbeeld het Openbaar Ministerie (OM), de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en de advocatuur over hoe om te gaan met de uitzonderlijke situatie die is ontstaan door de uitbraak van het coronavirus. Fysieke zittingenDoor de aanpassingen zijn vanaf 11 mei stap voor stap steeds meer fysieke zittingen op veilige en verantwoorde wijze mogelijk. Alleen in zaken waarin een zitting met fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk is, worden partijen én Rechtspraakmedewerkers opgeroepen naar het gerecht te komen. De betrokken partijen horen (of hebben al reeds gehoord) van de rechtbank of het gerechtshof wanneer en hoe (via telefonische beeldverbinding of in fysieke aanwezigheid) hun zaak wordt behandeld. Daarnaast blijven rechters rechtszaken zoveel mogelijk met een videoverbinding of telefonisch behandelen en worden rechtszaken waar mogelijk schriftelijk afgedaan.PubliekHet is op dit moment nog niet mogelijk voor publiek om zittingen bij te wonen. Voor journalisten geldt dat er plek is voor 3 verslaggevers bij een zitting. Als het lokaal mogelijk is om veilig meer journalisten te ontvangen, is daar ruimte voor. Waar nodig worden ook livestreams ingezet en er worden zoveel mogelijk uitspraken gepubliceerd op rechtspraak.nl.UitbreidingHoeveel zaken er behandeld kunnen worden in fysieke aanwezigheid van procespartijen hangt onder meer af van de mate waarin een gerechtsgebouw coronabestendig te maken is en de capaciteit in het cellencomplex en bij de vervoerder. Dat kan lokaal verschillen. Elk gerecht bekijkt per rechtsgebied in welke mate uitbreiding de komende periode mogelijk is. Daarover vindt lokaal overleg plaats met OM en advocatuur en met andere ketenpartners.Daarnaast komen er ruimere openingstijden voor gerechtsgebouwen, zodat zittingen ook vroeg in de ochtend of aan het begin van de avond gehouden kunnen worden. Deze werkwijze vraagt flexibiliteit van alle betrokkenen. Ook hierover vindt op lokaal niveau overleg plaats met de betrokken professionals.AanpassingDe komende tijd bekijkt de Rechtspraak doorlopend of aanpassing van de maatregelen mogelijk is. Bijvoorbeeld wat betreft de aanwezigheid van publiek en uitbreiding van het aantal en het soort zaken dat in aanmerking komt voor een fysieke zitting. Hierover volgt dan vanzelfsprekend verdere berichtgeving. Lees meer over de geldende regelingen en de lokale aanpassingen op onze speciale coronapagina op rechtspraak.nl.
maandag, 11, mei, 2020
Source: Rechtspraak.nl
Het Kenniscentrum Cybercrime van de Rechtspraak heeft een e-book (pdf, 2,5 MB) gepubliceerd over juridische en digitaal-technische aspecten van strafvervolging bij zaken met betrekking tot digitale kinderpornografische afbeeldingen (art. 240b Sr). Het Kenniscentrum stelt het e-book ter beschikking omdat bij dit soort zaken basiskennis van bijvoorbeeld ICT-techniek onontbeerlijk is. Deze kennis is niet altijd onderdeel van de opleiding van juridische professionals en in de praktijk bestaan veel vragen over het onderwerp.
donderdag, 30, april, 2020
Source: Rechtspraak.nl
De Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid (de corona-spoedwet) is vandaag in het Staatsblad gepubliceerd en daarmee in werking getreden. Sommige bepalingen gelden met terugwerkende kracht vanaf 16 maart. De wet is bedoeld om het wetgevingsproces, de rechtspraak en het openbaar bestuur zo goed mogelijk te laten functioneren onder de beperkende coronamaatregelen en geldt tot 1 september 2020, maar kan zo nodig met telkens 2 maanden worden verlengd. Videoverbinding of telefoonDe spoedwet regelt onder andere dat de Rechtspraak in meer gevallen elektronische communicatiemiddelen kan inzetten, zodat advocaten en procespartijen niet fysiek aanwezig hoeven te zijn in de rechtszaal maar zaken toch zoveel mogelijk kunnen worden behandeld. Voor civiele en bestuursrechtelijke zaken maakt de spoedwet mogelijk - met terugwerkende kracht vanaf 16 maart - dat de mondelinge behandeling plaatsvindt via een videoverbinding of, als het echt niet anders kan, per telefoon. De rechter bepaalt de wijze van behandeling, waar mogelijk na overleg met betrokkenen.KantonzakenWie voor de kantonrechter wordt gedaagd hoeft niet naar de rechtszaal te komen, maar kan per brief, e-mail of telefonisch aangeven dat hij wil opkomen tegen de dagvaarding. Dat staat in een brief die met de dagvaarding wordt meegestuurd. Daarin wordt duidelijk uitgelegd hoe de gedaagde contact kan opnemen met het gerecht. StrafzakenVoor strafzaken geldt dat de bestaande mogelijkheid om mensen te horen, verhoren of ondervragen via een videoverbinding tijdelijk wordt verruimd; hiervoor kan ook gebruik worden gemaakt van (groeps)telefonie. Gaat het om beslissingen over vrijheidsbeneming, zoals voorgeleiding voor de rechter-commissaris in verband met inbewaringstelling of een zitting over een vordering tot gevangenhouding of gevangenneming, dan moeten rechter en verdachte elkaar kunnen zien en mag alleen in uiterste noodzaak worden uitgeweken naar de telefoon. De wet biedt ook een tijdelijke voorziening om fysieke zittingen in strafrechtelijke procedures te vervangen door een mondelinge behandeling via de telefoon, maar dat geldt niet voor de inhoudelijke behandeling van de strafzaak (in verband met het belang van openbaarheid) of wanneer gevangenneming of –houding aan de orde is.
vrijdag, 24, april, 2020
Source: Rechtspraak.nl
Rechtspreken in tijden van corona vraagt om creativiteit en aanpassingsvermogen. De gerechtsgebouwen zijn beperkt toegankelijk, maar in zoveel mogelijk zaken wordt nog wel recht gesproken. Hoe gaat dat? In de serie Recht in tijden van corona spreken we met Anja van Holten, strafrechter bij de rechtbank Overijssel. ‘De rechtspraak neemt deze maatregelen niet om verdachten pootje te lichten.' Extra zwaarEen spandoek met de tekst ‘Wij blijven binnen jij toch ook?' ging onlangs viraal. De afzender: gedetineerden in het Justitieel Complex Zaanstad. Het leidde tot grote hilariteit op internet. Maar wie denkt dat quarantaine minder heftig is voor mensen die al leven met vrijheidsbeperkingen, heeft het mis. Strafrechter Anja van Holten weet uit de eerste hand dat gedetineerden hun situatie nu als extra zwaar ervaren. ‘Ook zij maken zich zorgen om familieleden', vertelt ze. ‘Hun bewegingsvrijheid is nog meer beperkt. Minder verlof, minder activiteiten, geen bezoek en vaak duurt de behandeling van hun zaak langer vanwege corona.' BegripDe coronamaatregelen van de rechtspraak treffen veel mensen. Ook verdachten en slachtoffers voelen de gevolgen, vooral als zaken worden uitgesteld. Van Holten zegt dat ze, ondanks de situatie, veel begrip ziet bij slachtoffers en verdachten. ‘We hebben er allemaal mee te maken. Het zijn landelijke maatregelen. Iedereen snapt dat het niet anders kan. Ik heb tot nog toe geen slachtoffers gezien die protesteerden tegen uitstel van hun zaak, maar dat maakt het niet minder pijnlijk. In rechtszaken, hoe klein ook, is het belangrijk dat er recht wordt gesproken. De onzekerheid weegt heel zwaar voor veel mensen, zeker naarmate het langer duurt.'Stijgende verbazingBegrip is er in mindere mate bij sommige advocaten. Van Holten leest met stijgende verbazing de negatieve berichten op twitter. 'Gooi niet online met modder, maar denk met ons mee', is haar oproep. ‘In tegenstelling tot wat sommigen op twitter beweren, hebben we deze maatregelen niet genomen om verdachten een pootje te lichten of mensen het leven zuur te maken. Dat is klinkklare onzin. Zet die negatieve grondhouding om en denk mee over oplossingen in plaats van te roepen dat het allemaal niet deugt. Laten we elkaar helpen als ketenpartners.' Jeukende handenRechter Van Holten volgt de online discussie vanuit haar huis. Thuiswerken heeft voordelen; ze kan zich beter concentreren. Maar daar heeft ze nu minder aan: ‘We kunnen minder strafzaken afhandelen dan normaal. Dus zijn we ook minder tijd kwijt aan de voorbereiding van rechtszaken. Terwijl onze handen jeuken om er juist flink tegenaan te gaan, want de achterstanden lopen alleen maar op.' Soms is ze op de rechtbank te vinden voor de behandeling van een zaak via videoverbinding, bijvoorbeeld over voorlopige hechtenis. ‘Het loopt', zegt ze. ‘Maar het is minder dan wanneer je iemand echt voor je ziet. En soms gaat er veel tijd zitten in het opzetten van een stabiele verbinding.'AfwachtenHoe het zal gaan als de rechtbanken weer open mogen in de anderhalvemeter-samenleving, is afwachten. ‘Je wilt mensen op zitting hebben, maar hoe doen we dat als de overheid liever niet wil dat mensen reizen? Dat moet zich nog verder uitkristalliseren.'
vrijdag, 24, april, 2020
Source: Rechtspraak.nl
Rechtspraak gaat zoveel mogelijk door, ook onder de huidige omstandigheden. Dat stellen de Raad voor de rechtspraak, de rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges, de Hoge Raad en de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in een gezamenlijke verklaring:‘De beperkende maatregelen ter bescherming van de volksgezondheid maakten het sinds 16 maart onvermijdelijk om gerechtsbouwen voor publiek te sluiten en rechtszaken op aangepaste wijze te behandelen of in een aantal gevallen uit te stellen. Alleen zo kon de veiligheid van betrokkenen, bezoekers en de medewerkers worden gewaarborgd. Achter de schermen is sindsdien hard gewerkt om zoveel mogelijk zaken – en dat zijn er steeds meer – door te laten gaan. Nu is dat nog voornamelijk op afstand, schriftelijk of via een telefoon- of videoverbinding, maar zodra het kan ook weer fysiek in de rechtszaal. De gerechten worden nu aangepast aan de anderhalve meter afstand die voorlopig de norm is. De gerechtelijke organisaties geven later vandaag meer gedetailleerde informatie over hoe na 28 april verder wordt gegaan met de behandeling van rechtszaken, zowel met fysieke zittingen als via de nieuwe methoden die de afgelopen weken zijn ingezet.'
donderdag, 23, april, 2020
Source: Rechtspraak.nl
Vanaf 11 mei 2020 zullen op beperkte schaal rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen en verdachten in de zittingszaal worden behandeld. Het gaat om zaken waarin de fysieke aanwezigheid van procespartijen onmisbaar wordt geacht. Strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken hebben daarbij prioriteit.Om dit mogelijk te maken, zijn en worden in alle gerechtsgebouwen rechtszalen coronabestendig gemaakt en zijn andere maatregelen getroffen waardoor het veilig is om partijen te ontvangen. Tegelijkertijd blijft het uitgangspunt om, daar waar mogelijk, de rechtszaken via de huidige (nieuwe) werkwijzen (telefonisch of via een videoverbinding) te behandelen, of schriftelijk af te doen. Zo kan ook bij de Rechtspraak zoveel mogelijk worden thuisgewerkt.‘We hebben de afgelopen weken hard gewerkt om de rechtspraak door te laten gaan; nu zetten we de volgende stap waarbij we de deuren ook ‘letterlijk' weer verder openen. Voor die zaken waarin de aanwezigheid van partijen onmisbaar wordt geacht. ' aldus Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak.Verantwoord en veiligDe Rechtspraak past sinds 16 maart verschillende werkwijzen toe om de dagelijkse werkzaamheden op een verantwoorde en veilige manier uit te kunnen voeren, met in achtneming van alle maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. De afgelopen weken zijn zaken vooral schriftelijk, via een videoverbinding of telefonisch behandeld. Voor de inhoudelijke behandeling van strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken was dat niet- of maar in heel beperkte mate -mogelijk. 'In bepaalde zaken is het noodzakelijk dat de rechter de ouders en een kind daadwerkelijk fysiek voor zich ziet, voordat de rechterlijke beslissing wordt genomen. Dat kan straks gelukkig weer', aldus Robine de Lange, voorzitter presidentenvergadering en familierechter.AanwezigheidDe komende tijd blijft het uitgangspunt dat rechtszaken zoveel mogelijk telefonisch of met een videoverbinding worden behandeld of schriftelijk worden afgedaan. Ook blijven de medewerkers van de Rechtspraak zoveel mogelijk thuis werken. Alleen in zaken waarin een zitting met fysieke aanwezigheid van partijen noodzakelijk is, worden partijen én Rechtspraakmedewerkers opgeroepen naar het gerecht te komen. De betrokken partijen krijgen bericht van het gerecht in kwestie als de behandeling van hun rechtszaak in een fysieke zitting plaatsvindt.HoeveelheidHoeveel zaken er behandeld kunnen worden in fysieke aanwezigheid van procespartijen hangt af van de mate waarin een gerechtsgebouw coronabestendig gemaakt kan worden. Per rechtsgebied worden prioriteiten aangegeven die volgende week op rechtspraak.nl worden gepubliceerd. Daarnaast komen er ruimere openingstijden voor gerechtsgebouwen, zodat zittingen vroeg in de ochtend of aan het begin van de avond ook mogelijk zijn als dat nodig is. Deze werkwijze vraagt flexibiliteit van alle betrokkenen. Daarom is hierover op lokaal niveau ook overleg met advocaten, OM en andere ketenpartners. CoronabestendigIn de gerechten worden de nodige aanpassingen gedaan om meer fysieke zittingen te kunnen doen. Bodes krijgen bijvoorbeeld een afscherming van plexiglas, de toegangscontrole wordt aangepast en er worden looplijnen in de gerechten aangebracht. Het is op dit moment nog niet mogelijk voor publiek om zittingen bij te wonen. Voor journalisten geldt dat er plek is voor 3 verslaggevers bij een zitting. Als het lokaal mogelijk is om veilig meer journalisten te kunnen ontvangen, dan is daar ruimte voor.Lees meer over alle aanpassingen en regelingen die gelden op onze speciale coronapagina op Rechtspraak.nl.
donderdag, 23, april, 2020
Source: Rechtspraak.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *