Rechtspraak

 

Coinmerce    Huurtoeslag   Productverzekeringen   Kredietspotter    Zorgtoeslag     Bekijk nu

Het kabinet heeft vandaag bekendgemaakt dat het wil investeren in 2 nieuwe extra beveiligde zittingszaallocaties. Er komt een zittingszaallocatie in Vlissingen en voor de al bestaande Bunker in Amsterdam-Osdorp wordt op termijn een alternatief gevonden. De Rechtspraak vindt dat hiermee een belangrijke stap wordt gezet om ook in de toekomst strafzaken waarvoor zware veiligheidsmaatregelen nodig zijn te behandelen. Met de locatie in Vlissingen komt het kabinet bovendien tegemoet aan het tekort van extra beveiligde zittingszalencapaciteit voor het zuidelijk deel van Nederland. Op termijn wordt nog met een alternatief voor de bunker in passende beveiligde zittingszalencapaciteit ten noorden van de grote rivieren voorzien.CapaciteitsprobleemDe nieuwe extra beveiligde zittingszaallocaties zijn hard nodig. De bestaande locaties (de Bunker in Osdorp en het Justitieel Complex Schiphol) zitten aan de grenzen van hun capaciteit. Zo lopen er een aantal complexe liquidatie- en ondermijningszaken en vindt er het omvangrijke MH17-strafproces plaats. Verder heeft de dood van Derk Wiersum grote impact gehad op de manier waarop advocaten, officieren van justitie en rechters worden beveiligd.Meer ruimte voor procespartijen, slachtoffers en belangstellendenDe locatie in Osdorp is oorspronkelijk niet bedoeld om voor langere tijd risicovolle zittingen te huisvesten. Het gebouw is aan vervanging toe en er is te weinig ruimte voor procespartijen, slachtoffers, nabestaanden, journalisten en andere belangstellenden.Het is nog niet duidelijk wanneer de nieuwe extra beveiligde zittingszaallocaties precies in gebruik kunnen worden genomen.
dinsdag, 14, juli, 2020
Source: Rechtspraak.nl
De Regelrechter in Rotterdam en de Wijkrechter in Den Haag vergroten de toegankelijkheid van rechtspraak voor rechtzoekenden, zo blijkt uit een evaluatieonderzoek dat de Raad voor de rechtspraak naar beide pilots heeft gedaan. In het najaar van 2018 zijn de pilots gestart met als doel de toegang tot de rechter laagdrempeliger te maken. Het evaluatieonderzoek wijst uit dat die beoogde doelstelling voor een belangrijk deel is gerealiseerd: via een procedure bij de wijk- en regelrechter krijgen partijen de mogelijkheid op een snelle, goedkope en een­voudige wijze een geschil aan de kantonrechter voor te leggen. Ook komen partijen vaak tot een oplossing van hun conflict. ‘Initiatieven als de wijk-en regelrechter zijn gericht op samenwerking, aanpak van multiproblematiek en het vinden van duurzame oplossingen voor problemen', aldus Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. Beide pilots passen in de doelstelling van het programma maatschappelijke effectieve rechtspraak (MER) van de Rechtspraak.Eenvoudig en lager in kostenUit de evaluatie komt naar voren dat de eenvoudigere procedure bij een wijk-en regelrechter er voor zorgt dat deze beter te begrijpen en te volgen zijn voor mensen, zonder dat daar een juridische achtergrond voor nodig is. Dat maakt dat partijen bijvoorbeeld ook geen bijstand van een advocaat nodig hebben en zelf de procedure kunnen voeren. Deze begint met een aanmeldformulier, in plaats van met een dagvaarding, wat normaal het geval zou zijn. Daarop geven de partijen in een paar zinnen aan waar het conflict over gaat en voeren daar zelf het woord over. Verder worden er geen processtukken uitgewisseld. De kosten van een procedure zijn hierdoor een stuk lager dan bij een regulier proces.Snel tot een oplossingOok blijkt uit het onderzoek dat zaken sneller ter zitting komen en worden afgehandeld. Zo kwamen in Rotterdam 73 procent van de ingeroosterde zaken binnen 60 dagen op zitting. In Den Haag was dit 46 procent. In een reguliere dagvaardingsprocedure worden zaken normaal gesproken pas 4 of 5 maanden na het uitbrengen van de dagvaarding op zitting behandeld. Zowel de wijk- als regelrechter proberen tijdens deze zittingen in gesprek te gaan met beide partijen of het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost. Zo wordt voorkomen dat het geschil verder ‘juridiseert' en de kosten verder oplopen. Partijen blijken zo vaak goed uit conflicten te kunnen komen, laat het onderzoek zien. In Rotterdam lukte dit in 84 procent en in Den Haag in 61 procent van de behandelde zaken.DoelgroepBurgers en bedrijven met een civiel geschil kunnen terecht bij de Rotterdamse regelrechter. De Haagse wijkrechter buigt zich over conflicten die invloed hebben op de leefbaarheid van de wijk, zoals conflicten tussen buren. Beide pilots dragen bij aan de maatschappelijke en sociale functie van rechtspraak. Zij zijn gericht op rechtzoekenden die de stap naar de reguliere rechter niet gemakkelijk nemen omdat die te ingewikkeld of te duur is, bijvoorbeeld door inzet van een advocaat of andere gemachtigde. Door de coronacrisis worden de Regelrechterzaken nu via Skype behandeld. Landelijk zijn er meer innovatieve manieren van rechtspraak in de praktijk gebracht, zoals bijvoorbeeld ook de Overijsselse Overlegrechter. Lees hier het volledige evaluatierapport over de wijk- en regelrechter
maandag, 13, juli, 2020
Source: Rechtspraak.nl
De Europese Commissie heeft vandaag de 8e editie van het jaarlijkse EU Justice Scoreboard gepubliceerd. Dit rapport geeft een overzicht van hoe de rechtspraak in verschillende Europese landen functioneert en kan gebruikt worden voor een vergelijking: wat doet Nederland goed en waar lopen we achter? Het EU Justice Scoreboard gaat in op de effectiviteit, kwaliteit en onafhankelijkheid van de rechtspraak. Weinig tijd nodigBij effectiviteit valt op dat de Nederlandse rechtbanken weinig tijd nodig hebben om zaken af te handelen, ten opzichte van andere Europese landen. Dit geldt met name voor zaken in eerste aanleg. Daarnaast is de ‘clearance rate' - het aantal afgehandelde zaken ten opzichte van het aantal inkomende zaken - net iets meer dan 100 procent (meetjaar: 2018). Dat betekent dat er in 2018 iets meer zaken zijn afgehandeld dan er binnenkwamen. Ook laat het rapport zien bij ‘pending cases' dat er in Nederland achterstanden zijn bij de rechtbanken. Dit zijn er wel minder dan in veel andere Europese landen. Kindvriendelijke rechtspraakOp het gebied van kwaliteit scoort de Nederlandse rechtspraak wat betreft het publiceren van uitspraken iets lager dan gemiddeld. Een nieuwe tabel over kindvriendelijke rechtspraak geeft weer dat ook op dit vlak nog wat te verbeteren valt. Er zijn geen (landelijke) maatregelen die voorkomen dat kinderen meerdere keren gehoord moeten worden in een zaak. Het rapport geeft daarnaast ter overweging om kinderen te vragen naar hun ervaringen in het Klantwaarderingsonderzoek. IT-vaardighedenNederlandse rechters nemen relatief weinig deel aan trainingen om de IT-vaardigheden te verbeteren. Daarentegen worden er veel trainingen gevolgd over ‘judgecraft' (rechterlijke vaardigheden). Interessant is dat het in Denemarken omgekeerd is; daar volgen rechters bijna alleen maar trainingen om hun digitale vaardigheden te verbeteren. OnafhankelijkNederland scoort tot slot weer hoog op het gebied van onafhankelijkheid. In 2020 vond 77 procent van de samenleving de onafhankelijkheid van gerechten en rechters ‘very good' of ‘fairly good'. Dat was in 2019 nog 70 procent.
vrijdag, 10, juli, 2020
Source: Rechtspraak.nl
Ruimere openingstijden, inzet 70+rechters, meer zaken door 1 rechter en vaker strafbeschikkingDe Rechtspraak en het Openbaar Ministerie (OM) hebben plannen gemaakt om de door de coronacrisis ontstane achterstanden bij strafzaken te lijf te gaan. Zo werken rechtbanken en gerechtshoven met ruimere openingstijden, waardoor bijvoorbeeld avondzittingen mogelijk zijn. Daarnaast worden meer strafzaken door een enkelvoudige kamer (1 rechter) behandeld en zal het OM vaker gebruik maken van de mogelijkheid zelf een strafbeschikking op te leggen. De achterstanden worden ook ingelopen door inzet van oud-rechters die onlangs met pensioen zijn gegaan. Hiervoor is nieuwe wetgeving in de maak.VerantwoordelijkheidDe Rechtspraak en het OM voelen beide een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid om de ontstane achterstanden komend jaar weg te werken. Het OM zal meer lichtere zaken zelf afdoen met een OM-strafbeschikking en de Rechtspraak is van plan meer zaken enkelvoudig te behandelen. Wel blijft het uiteindelijk aan de individuele rechter om, als een zaak voor de rechter wordt gebracht, te bepalen op welke wijze een zaak wordt behandeld.Door de aangekondigde maatregelen ontloopt niemand zijn of haar berechting. Het uitgangspunt is en blijft dat de belangen en rechten van verdachten, slachtoffers, hun familie en andere betrokkenen gewaarborgd zijn. Alle betrokken partijen in de strafrechtketen nemen op dit moment maatregelen om achterstanden door de coronacrisis op te lossen, dat gebeurt in goed overleg met elkaar. De vandaag aangekondigde maatregelen gaan op 1 juli in. Ze zijn tijdelijk en gelden tot de corona-achterstanden zijn weggewerkt.Corona-achterstandenOndanks de beperkte toegankelijkheid van de gerechtsgebouwen door de uitbraak van het coronavirus, is het de Rechtspraak gelukt om de afgelopen weken 75 procent van de rechtszaken te behandelen. Dit gebeurde veelal online, schriftelijk of telefonisch. Door het coronabestendig maken van gerechtsgebouwen zijn inmiddels steeds meer fysieke zittingen mogelijk. Waar mogelijk worden ook strafzaken schriftelijk of via een videoverbinding behandeld, bijvoorbeeld als het gaat om regie- of pro formazittingen. Voor de inhoudelijke behandeling van strafzaken is echter een fysieke zitting meestal noodzakelijk. Tussen 17 maart tot 21 mei konden door de uitbraak van het coronavirus ongeveer 14 duizend misdrijfzaken bij de rechtbanken en ruim 3 duizend strafzaken bij de gerechtshoven niet door de rechter worden behandeld. Deze achterstand kan niet worden ingelopen met reguliere werkwijzen en de bestaande personele bezetting, daarom zijn extra maatregelen noodzakelijk. Zie ook: informatiepagina coronavirus
donderdag, 25, juni, 2020
Source: Rechtspraak.nl
Verschillende organisaties in de strafrechtketen, waaronder de Rechtspraak, het Openbaar Ministerie (OM), de politie, de reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) en het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) zijn gekomen tot maatregelen om achterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis weg te werken. Reguliere inzet en capaciteit zijn niet altijd voldoende. Extra maatregelen en innovatieve oplossingen zijn nodig. Organisaties zijn hiervoor afhankelijk van elkaar, want wat de een doet, heeft effect op het werk van de ander.Ook nu moet zichtbaar zijn dat misdaad niet onbestraft blijft en dat voortvarend recht wordt gedaan aan verdachten en slachtoffers. Om de achterstanden veroorzaakt door de coronacrisis weg te werken, treffen organisaties maatregelen, zoals het vergroten van de capaciteit, het vereenvoudigen van afdoening en een nieuwe manier van werken.Vergroten van capaciteitBestaande gebouwen worden beter benut door de Rechtspraak en het OM door bijvoorbeeld de openingstijden te verruimen. Daarnaast huren zij extra ruimte op andere locaties. De Rechtspraak zal ook meer personeel inzetten, door bijvoorbeeld meer gebruik te maken van rechter-plaatsvervangers en rechters die onlangs met pensioen zijn gegaan. Ook het OM heeft extra menskracht nodig om het extra werk wat de aanpak met zich meebrengt, aan te kunnen. Inzet van de reclassering is om een forse, tijdelijke uitbreiding van het aantal taakstraf projectplaatsen te realiseren. Bijvoorbeeld bij natuurbeheer, sportclubs en de agrarische sector. DJI zet met inachtneming van de RIVM-richtlijnen in op het optimaal gebruiken en waar nodig verruimen van de celcapaciteit.Vereenvoudigen van afdoeningRechtspraak en OM hebben afspraken gemaakt over de behandeling van strafzaken de komende tijd. Het OM gaat relatief eenvoudige strafzaken die anders door een politierechter zouden worden afgehandeld, zoveel mogelijk via een strafbeschikking afdoen. Als deze zaken worden beoordeeld en afgedaan door een officier van justitie, wordt de voorraad strafzaken substantieel kleiner en kan de rechtspraak zich vooral richten op de zwaardere zaken. Rechtbanken en hoven gaan een deel van de strafzaken die zij meervoudig met drie rechters behandelen tijdelijk enkelvoudig door één rechter laten doen. Het OM kijkt met de advocatuur en Slachtofferhulp Nederland en reclassering hoe hierbij zo goed mogelijk recht kan worden gedaan aan de belangen van verdachten en slachtoffers. Nieuwe manier van werkenWijzigingen in de manier van werken, dragen bij aan het terugdringen van achterstanden. Waar mogelijk worden strafzaken schriftelijk of via een videoverbinding behandeld, bijvoorbeeld als het gaat om regie- of pro formazittingen. Ook reclassering en DJI zetten het gebruik van telehoren / videobellen voort waar dat passend is en kan helpen om achterstanden weg te werken.MonitoringDe opgezette monitoring voor de hele strafrechtketen blijft in stand zodat ook in de toekomst beter kan worden geanticipeerd op ontwikkelingen.Dit is een gezamenlijk persbericht van ketenorganisaties.
donderdag, 25, juni, 2020
Source: Rechtspraak.nl
Het is nog onduidelijk welke gevolgen het wetsvoorstel Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 heeft voor (de grondrechten van) burgers. De Raad voor de rechtspraak vraagt het kabinet daarom in een wetgevingsadvies (pdf, 813,1 KB) om meer helderheid op dit punt. Met het wetsvoorstel wil het kabinet voor de langere termijn een wettelijke basis bieden voor maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. De Raad begrijpt dat het wetsvoorstel onder zeer grote tijds- en maatschappelijke druk tot stand is gekomen en onderschrijft het belang ervan. Maar omdat dit wetsvoorstel en de (nog onbekende) daarop gebaseerde regelgeving, beperkingen van grondrechten kunnen opleveren, is zorgvuldigheid geboden. Het gaat daarbij om grondrechten zoals het recht op privacy, family life, de vrijheid van vereniging, vergadering en betoging en de godsdienstvrijheid. De Raad mist in de toelichting bij het wetsvoorstel een uitgebreide toets aan de Grondwet en internationale (mensenrechten)verdragen. Vooral omdat nu nog onduidelijk is hoe lang de mogelijke inbreuk op deze grondrechten gaat duren.Flexibiliteit tegenover duidelijkheidHet valt de Raad op dat veel normen in het wetsvoorstel ruim zijn geformuleerd. Begrijpelijk vanuit de beoogde flexibiliteit, maar vanuit het oogpunt van rechtszekerheid onwenselijk. Het moet voor burgers helder zijn wat de regels zijn waar ze zich aan moeten houden. Ook voor handhavers en rechters is het belangrijk dat bepalingen helder zijn, omdat anders het risico bestaat op ongelijke toepassing en daarmee rechtsongelijkheid.Meer aandacht voor kwetsbare groepenOok vindt de Raad dat er in het wetsvoorstel meer aandacht moet zijn voor de bijzondere positie van kwetsbare groepen zoals slechtzienden en mensen met een licht verstandelijke beperking. Die groepen kunnen extra moeite hebben met het naleven van deze wet. Bij de verdere uitwerking van het wetsvoorstel vraagt de Raad die aandacht ook als het gaat om de positie van jongeren. Zittingen en gerechtsgebouwen In het wetsvoorstel wordt er voor zittingen geen uitzondering gemaakt als het gaat om het maximaal aantal personen dat in groepsverband (in de zittingszaal) bij elkaar mag komen. De Raad vraagt de minister om ook zittingen als uitzonderingscategorie toe te voegen. Verder vraagt de Raad in zijn advies aandacht voor het bijzondere karakter van gerechtsgebouwen, waarin openbare rechtspraak plaatsvindt. De Raad vindt het wenselijk om meer aandacht te besteden aan de onafhankelijke positie van de Rechtspraak, de rol van de ministers voor Rechtsbescherming en van Justitie en Veiligheid en de Raad voor de rechtspraak waar het gaat om de (gedeeltelijke) sluiting van gerechtsgebouwen en de bevoegdheid om daar maatregelen te treffen ter bestrijding van het virus.Zie ook: volledig wetgevingsadvies van de Raad voor de rechtspraak (pdf, 813,1 KB) Toegankelijke tekst voor mensen met een functionele beperking van het Advies Tijdelijke wet maatregelen covid-19 (pdf, 418,7 KB)Zie ook: alle wetgevingsadviezen van 2020 van de Raad voor de rechtspraak.
maandag, 15, juni, 2020
Source: Rechtspraak.nl
De Rechtspraak behandelt sinds de uitbraak van het coronavirus zoveel mogelijk zaken schriftelijk, via een videoverbinding of telefonisch. Hoe werkt een online zitting?Online zitting: eerst contactAls uw zaak online wordt behandeld, dan neemt de administratie van de rechtbank of het gerechtshof contact met u op. Daarna ontvangt u een e-mail met alle informatie die u nodig heeft om deel te nemen aan de online zitting. Op een speciale webpagina vindt u handleidingen om Skype te installeren en te gebruiken voor zo'n zitting. Tips voor een goed verloopDe onderstaande animatie geeft tips voor een goed verloop van een zitting op afstand. Zorg bijvoorbeeld dat uw telefoon of tablet helemaal is opgeladen. En ga in een rustige ruimte zitten. Bij vragen over een digitale zitting of als u hulp nodig heeft bij de voorbereiding, kunt u contact opnemen met het Rechtspraak Servicecentrum.Gerechtsgebouwen aangepastDe Rechtspraak heeft zijn gebouwen aangepast aan een samenleving waar anderhalve meter afstand de norm is. Zo wordt het stap voor stap mogelijk om rechtszaken weer in fysieke aanwezigheid van procespartijen in de zittingszaal te behandelden. Het gaat dan in de eerste plaats om strafzaken, jeugd(straf)zaken en familiezaken. Als dit voor uw zaak geldt, roept de Rechtspraak u op per brief. Op de speciale pagina leest u hoe het zit met de coronamaatregelen bij de toegang tot het gerechtsgebouw.Zie ook: Online zittingen en overleggen.
donderdag, 4, juni, 2020
Source: Rechtspraak.nl
De Raad voor de rechtspraak heeft 9 nieuwe leden voor de Landelijke Selectiecommissie Rechters (LSR) benoemd. Deze commissie is verantwoordelijk voor het selecteren van kandidaten voor de functie van rechter/raadsheer (in opleiding) of raadsheer- of rechter-plaatsvervanger.De LSR bestaat uit rechterlijk leden en leden afkomstig uit diverse maatschappelijke sectoren, zoals openbaar bestuur, bedrijfsleven, onderwijs en wetenschap, advocatuur en Openbaar Ministerie.De nieuwe leden zijn: mw. mr. P. (Patricia) Arnoldus Smit, raadsheermw.mr. F. (Fatma) Bahadin, officier van justitiedhr. mr. M. (Maxim) Ferschtman, rechtermw.mr. E. (Esther) van den Heuvel, raadsheermw.mr. R.A.J. (Sannah) Hübel, rechterdhr. mr. E. (Ekrem) Karharman, advocaatdhr.mr. R. (Reinout) Rinzema, advocaatdhr.drs. V.G. (Vincent) Moolenaar, lid Raad van Commissarissen Deloittemw.dr. J. (Joyce) Sylvester, substituut van de Nationale ombudsmanDe nieuwe leden starten op 1 oktober met hun functie. De benoemingstermijn is 3 jaar.
dinsdag, 2, juni, 2020
Source: Rechtspraak.nl
Bezoek blijft uitzondering; e-mail en briefpost heeft voorkeurWaar mogelijk gaan vanaf 1 juni de centrale (informatie)balies van rechtbanken en gerechtshoven voorzichtig weer open. Wel blijft het de bedoeling om bezoek aan de gerechtsgebouwen zoveel mogelijk te beperken om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Daarom wordt mensen gevraagd zoveel mogelijk per e-mail of briefpost stukken in te dienen of bijvoorbeeld een uittreksel uit het gezagsregister aan te vragen, zoals dit de afgelopen tijd ook al werd gedaan. Als een bezoek aan het gerechtsgebouw toch noodzakelijk is, wordt gevraagd vooraf op rechtspraak.nl informatie over de lokale situatie te bekijken.Aanpassingen De centrale balies waren sinds halverwege maart beperkt toegankelijk vanwege de uitbraak van het coronavirus. De Rechtspraak heeft de afgelopen weken zijn gebouwen aangepast aan een samenleving waar anderhalve meter afstand de norm is. Deze ingrepen maken het mogelijk om op een aantal locaties de centrale balies weer te openen. Bij de balies kunnen bezoekers van gerechtsgebouwen als eerste terecht voor vragen en het afhandelen van bepaalde administratieve zaken. Lokale verschillenNiet elk gerechtsgebouw is even coronabestendig te maken, bijvoorbeeld als het gaat om een monumentaal pand. Daarom kunnen er lokale verschillen zijn in de manier waarop de centrale balie toegankelijk is. Lees meer over de lokale aanpassingen per gerecht op de speciale coronapagina op rechtspraak.nl.
donderdag, 28, mei, 2020
Source: Rechtspraak.nl
De Rechtspraak heeft de wrakingscijfers over 2019 nader uitgesplitst. Wie wil weten hoe vaak een rechter wordt gewraakt (een middel dat partijen in een rechtszaak kunnen inzetten als ze de rechter partijdig vinden) kon tot voor kort alleen zien hoeveel verzoeken er zijn ingediend om de rechter te vervangen en hoe vaak die zijn toegekend. Nu is ook de verdeling over de verschillende rechtsgebieden in kaart gebracht, en hoe het is afgelopen met verzoeken die niet zijn ingewilligd. Zo'n uitgebreid overzicht wordt voortaan in het jaarverslag van de Rechtspraak opgenomen, met ingang van verslagjaar 2020.WrakingWie in een rechtszaak verwikkeld is, moet erop kunnen vertrouwen dat rechters onafhankelijk en onpartijdig te werk gaan. Als een rechtzoekende twijfelt of de rechter wel onpartijdig is, kan hij hem wraken. Dan wordt de wrakingskamer (bestaande uit andere rechters) opgeroepen, die nagaat of inderdaad de schijn van partijdigheid is gewekt. In dat geval wordt de gewraakte rechter vervangen door een collega. Dit is een belangrijk middel om de integriteit van de rechtspraak te waarborgen.Vaak ten onrechteIn de praktijk blijkt dat verreweg de meeste wrakingsverzoeken niet slagen. Veel verzoeken hebben betrekking op hoe de rechter zich gedraagt of zijn gericht tegen de rechterlijke macht als geheel, die bijvoorbeeld corrupt of te weinig onafhankelijk wordt gevonden. Partijen kunnen ook wraken uit onvrede over een beslissing van de rechter of om tactische redenen, zoals tijdwinst. Wraking is echter alleen bedoeld voor klachten over een gebrek aan onpartijdigheid, uitsluitend van de rechter die de zaak behandelt. Dat dit middel vaak ten onrechte wordt ingezet, heeft geleid tot vragen: zou de wrakingsprocedure misschien aangepast moeten worden? Om die reden besloot de Rechtspraak een preciezer beeld te geven van de afloop van wrakingsverzoeken.Cijfers over 2019Vorig jaar zijn in totaal 693 wrakingsverzoeken ingediend, waarvan er 20 gegrond zijn verklaard en 340 ongegrond. In 14 zaken heeft de rechter berust – dat betekent dat hij zich terugtrekt zonder dat de wrakingskamer in actie komt – en 15 wrakingsverzoeken zijn nog in behandeling. Verder zijn 133 verzoeken niet-ontvankelijk verklaard en 121 kennelijk niet ontvankelijk of kennelijk ongegrond. Dat gebeurt als direct duidelijk is dat het verzoek geen betrekking heeft op onpartijdigheid.Verwarring over cijfersVorige week ontstond verwarring over de cijfers. In het jaarverslag over 2019 (pdf#page=71, 0 B) staat dat 17 wrakingsverzoeken gegrond zijn verklaard. Inmiddels heeft de wrakingskamer in meer zaken uitspraak gedaan en is dat aantal gestegen tot 20. Advocaten meldden op grond van de nieuwe, uitgesplitste cijfers (zie de tabel hieronder) dat het aantal geslaagde wrakingen 2 keer zo hoog is als in het jaarverslag is vermeld. Zij telden de categorie ‘berusting' op bij de gegronde verzoeken en kwamen zo tot 34. Dat een rechter berust, hoeft echter niet te betekenen dat het verzoek zou zijn toegewezen als de warkingskamer het had behandeld. Rechters kunnen ook berusten omdat ze een langdurige wrakingsprocedure willen vermijden of omdat de relatie met de rechtzoekende zo verstoord is, dat het goed kan zijn als een andere rechter de zaak overneemt. StrafBestuurCivielOverigTotaalKennelijk niet ontvankelijk1244537116Kennelijk ongegrond03306Ongegrond117591631340Niet ontvankelijk1834783133Ingetrokken18823049Berusting4010014Gegrond7310020Nog openstaand366015Totaal17915734611693 Meer weten?Zie het themadossier over wraking.
donderdag, 14, mei, 2020
Source: Rechtspraak.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *