Rechtspraak

 

        OHRA Rechtsbijstand             Reaal          ZelfVerzekert            Meeus            Bekijk nu
De Rechtspraak heeft een nieuwe belangrijke stap in de modernisering gezet. Digitaal communiceren met de Rechtspraak wordt realiteit voor alle professionele bewindvoerders in het land. In alle rechtsgebieden wordt er in bepaalde zaakstromen nu digitaal gewerkt. De verwachting is in 2018 in alle civiele handelsvorderingen en ook in meer vreemdelingenzaken digitaal te gaan procederen. De precieze planning en voortgang is afhankelijk van de hoeveelheid geld die de Rechtspraak hiervoor krijgt van de minister van Rechtsbescherming. De modernisering van de Rechtspraak is een complex proces. Veel partijen in de samenleving krijgen te maken met digitaal procederen, zoals advocatuur (NOvA), deurwaarders, het Ministerie van Justitie en Veiligheid en bestuursorganen als IND, Belastingdienst, UWV, SVB en gemeenten. Vele van hen willen een rechtstreekse koppeling met hun eigen IT-systeem, om vooral bij grote volumen nog meer efficiency te behalen. Voor vernieuwing en digitalisering van de rechtspraak zijn de komende jaren forse investeringen nodig. Op dit moment is de Rechtspraak hierover in gesprek met de nieuwe minister van Justitie en Veiligheid. De Rechtspraak is inmiddels van een lange termijnplanning voor digitalisering overgestapt naar een planning voor korte termijn. Dat betekent een concrete en gedetailleerde planning voor de komende 1,5 jaar (pdf, 93,6 KB). Op deze manier kan het proces beter aansluiten bij de ontwikkelingen in de technologie en samenleving, maar ook bij de stappen die de betrokken partijen moeten zetten. Wat betekent digitaal werken in bewindszaken?Monique Commelin, directeur van het programma Kwaliteit en Innovatie (KEI): ‘Bij bewind gaat het over mensen die niet in staat zijn om voor hun eigen financiën te zorgen. De rechter kan hen beschermen door hun goederen en vermogen onder bewind te stellen van een bewindvoerder. Wij gaan nu digitaal werken in de 160.000 dossiers met een professionele bewindvoerder. Dit zijn nu nog grotendeels papieren dossiers, verspreid over de 11 rechtbanken in ons land. De rechter controleert het werk van de professionele bewindvoerder, en vanaf nu wordt het mogelijk dat de bewindvoerder daarvoor de stukken digitaal aanlevert. Dat kan geautomatiseerd vanuit zijn of haar eigen kantoorsysteem, via een systeemkoppeling. Dit bespaart niet alleen veel tijd en geld, maar zorgt ook voor meer kwaliteit. Vanaf nu sluiten we de professioneel bewindvoerders geleidelijk aan; zij krijgen daartoe een uitnodiging van de rechtbank. De afgelopen 2 weken zijn al ruim 1.000 lopende bewindsdossiers in afstemming met de betrokken bewindvoerders digitaal gemaakt. Het is de ambitie dat eind 2018 in alle professionele bewindszaken digitaal wordt gewerkt. In een film vertellen professionele bewindvoerders wat ze daarvan vinden.' Wat is de stand van zaken van de digitalisering in de verschillende rechtsgebieden? Monique Commelin: ‘De stap die we nu met bewindszaken maken, is een logisch vervolg op de inmiddels normale, digitale werkwijze bij faillissementen. Curatoren en rechtbanken doen dat al in ruim 15.000 dossiers. Vreemdelingenadvocaten procederen inmiddels altijd digitaal in asiel- en bewaringszaken – nu ruim 15.000 - en in 2 rechtbanken verlopen handelsvorderingen boven 25.000 euro digitaal in een pilot. Binnen de strafrechtketen doen de rechtbanken nu ervaring op met de digitale behandeling van meervoudige-kamerzaken waarin verdachten op vrije voeten zijn. Enkelvoudige strafzaken worden standaard digitaal aangebracht en afgehandeld.' Wat staat er de komende 1,5 jaar op stapel? Civiel recht‘Eind dit jaar evalueren we samen met de Nederlandse Orde van Advocaten en de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders de pilot in de 2 rechtbanken Midden-Nederland en Gelderland. Dan zijn er inmiddels zittingen geweest en hebben rechtbanken en advocatuur – en voor een klein deel deurwaarders – de nodige ervaring opgedaan met digitaal procederen in deze zaken We hopen digitaal procederen in 2018 in heel het land te kunnen invoeren voor deze handelsvorderingen. Wanneer precies hangt uiteraard af van de evaluatie.' Helaas hebben we te maken met vertraging in de ontwikkeling van het Aansluitpunt Rechtspraak, de systeemkoppeling waarmee advocaten direct vanuit hun kantoorsysteem documenten en gegevens kunnen uitwisselen met de rechtbank. Later dan de oorspronkelijk genoemde datum van eind november wordt het mogelijk om hierin de digitale procedure te starten volgens artikel 112 Rv, waarbij de eisende partij het oproepingsbericht zelf bij de verwerende partij bezorgt of meteen de deurwaarder inschakelt voor betekenen. We kunnen helaas nog niet precies vertellen wanneer wel.' Bestuursrecht‘In 2018 wordt digitaal procederen mogelijk in reguliere vreemdelingenzaken waarin de IND partij is. Een korte experimenteerfase wordt dan gevolgd door landelijke invoering voor advocaten, andere gemachtigden en personen die zelf procederen in dit type zaken. Naar verwachting krijgen advocaten en gemachtigden dan begin 2019 de verplichting om in reguliere vreemdelingenzaken digitaal te procederen. De vertraging in het Aansluitpunt Rechtspraak geldt ook voor vreemdelingenadvocaten.'Strafrecht‘Op dit moment wordt digitaal werken in meervoudige-kamerzaken-met-gedetineerde beproefd in de rechtbanken Den Haag en Noord-Holland. In de loop van 2018 volgt de invoering in andere rechtbanken. Ook wordt dan het digitale strafdossier voor advocaten toegankelijk gemaakt via het Advocatenportaal. Medio 2018 maken we een start met het digitaliseren van het werk van het kabinet RC (vooronderzoek) in MK-strafzaken, te beginnen bij de rechtbanken Den Haag en Noord-Holland.'Toezicht‘Ook in schuldsaneringen (WSNP) gaan we digitaal werken. Naar verwachting start in 2019 een pilot bij 3 rechtbanken.'Waar kunnen mensen terecht die vragen hebben over digitaal procederen?‘Bij het Rechtspraak Servicecentrum. De medewerkers van het RSC geven antwoord op vragen die binnenkomen via Facebook.com/rechtspraak, Twitter (@RechtspraakNL) en de telefoon (088 361 61 61). Zij hebben geen toegang tot de digitale dossiers, maar kunnen wel helpen bij het doorlopen van de digitale procedures. Het RSC is op werkdagen open van 8.00 uur tot 20.00 uur.'Zie ook: Modernisering Rechtspraak
dinsdag, 21, november, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Het register waarin de nevenfuncties van rechters staan, is nu ook geschikt voor mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om in het register te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet. Alle rechters, raadsheren, plaatsvervangers, gerechtsauditeurs en rechterlijke ambtenaren in opleiding mogen geen rechtszaken behandelen waarbij zij zelf betrokken zijn of een belang bij hebben. Daarom moeten zij hun nevenfuncties melden. Deze nevenfuncties zijn door iedereen te raadplegen door via het bovenstaande menu ‘Registers' naar ‘Nevenfuncties van rechters' te gaan. Het is ook mogelijk om het register direct te benaderen via namenlijst.rechtspraak.nl. Het gebruik van het register is kosteloos.
dinsdag, 21, november, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Nieuwe editie infoblad verschenenDriekwart van de strafzaken waarbij slachtoffer en dader een mediationtraject ingaan wordt succesvol afgerond. Bij 5,5 procent van de zaken wordt gedeeltelijke overeenstemming bereikt. Dit is te lezen in de nieuwe editie van het Infoblad Mediation in strafzaken (pdf, 825,8 KB) dat vandaag is verschenen. Bij een mediationtraject gaan slachtoffers en verdachten onder begeleiding van een mediator met elkaar in gesprek. Van januari tot en met september dit jaar zijn 326 strafzaken doorverwezen naar een mediator. 479 zaken kwamen hiervoor in aanmerking, maar bij 32 procent van deze zaken startte het mediationtraject niet omdat de betrokken partijen niet bereid waren hieraan mee te werken.Verschillende politieke partijen hebben de minister van Justitie en Veiligheid gevraagd op welke manier mediation in strafzaken ook in de toekomst gefinancierd kan worden. Hier is op dit moment namelijk nog onduidelijkheid over. Meer informatieInfoblad Mediation in strafzaken, nummer 2 (pdf, 825,8 KB)Infoblad Mediation in strafzaken, nummer 2 (pdf, 792,1 KB) (voor mensen met een visuele beperking)
dinsdag, 14, november, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Het percentage verdachten in voorlopige hechtenis is de afgelopen jaren stabiel gebleven. Dit staat in het onderzoeksrapport van de Algemene Rekenkamer Voorarrest: verdachten in de cel. Het aantal verdachten dat doorstroomt naar het tweede deel van het voorarrest (voorlopige hechtenis) is stabiel gebleven: zo'n 4,5 procent van de verdachten die door de politie in verzekering zijn gesteld stroomt door. Het totale aantal verdachten in voorlopige hechtenis neemt wel af. Dit laatste is niet verassend, eerder onderzoek wees al uit dat het totaal aantal verdachten elk jaar afneemt. Voorlopige hechtenis is de tweede fase van het voorarrest, de periode na de inverzekeringstelling. Een verdachte mag alleen in voorlopige hechtenis worden genomen als een rechter-commissaris hiervoor toestemming geeft. De regels rondom voorarrest zijn streng. Zolang een rechter nog niet geoordeeld heeft over een zaak is de verdachte onschuldig. Hij mag niet zonder reden vastgehouden worden. KoploperEen belangrijke aanleiding voor het onderzoek was dat vaak wordt gedacht dat Nederland internationaal koploper is op het gebruik van voorarrest. De Algemene Rekenkamer stelt dat je dit niet zo kan zeggen. Rechtssystemen verschillen zo veel van elkaar, dat een vergelijking bijna onmogelijk is. Percentage in politiecel neemt toeUit het onderzoek blijkt ook dat het aantal verdachten dat tijdens de eerste periode van het voorarrest (in verzekeringsstelling) vastzit, is toegenomen. Zo'n 25 procent van de verdachten wordt door de politie een paar dagen vastgehouden. 5 jaar geleden was dit nog 17 procent. Dit verschil kan volgens de onderzoekers worden verklaard omdat de politie ook onderzoek doet naar mobiele apparatuur. Daarnaast heeft de verdachte ook recht op een advocaat voorafgaand en tijdens het verhoor. De inverzekeringstelling is een periode van maximaal 3 dagen waarin een verdachte wordt vastgehouden na zijn arrestatie. Na deze periode wordt een verdachte vrijgelaten of voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze speciale rechter beslist dan of de verdachte vast mag blijven zitten. Meer lezen over wat voorarrest precies inhoudt? Bekijk de speciale themapagina over dit onderwerp.
dinsdag, 14, november, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Experts debatteren over vernieuwing rechtspraak tijdens Gerbrandy-debat‘Mensen hebben recht op rechtspraak die er toe doet.' Dit zei Frits Bakker (voorzitter van de Raad voor de rechtspraak) gisteravond tijdens het Gerbrandy-debat in Den Haag. Eén van de onderwerpen die avond was de ‘experimenteerbepaling'. Deze in het regeerakkoord opgenomen term zegt dat rechters ruimte krijgen om nieuwe en effectievere procedures te onderzoeken. Bakker is ervan overtuigd dat dit bijdraagt aan een toegankelijke rechtspraak met meer maatschappelijke impact. Volgens Bakker moet rechtspraak aansluiten bij wat de samenleving nodig heeft. Het uitproberen van nieuwe procedures kan de rechter dichterbij de samenleving brengen. Als hierdoor mensen beter zien wat rechtspraak betekent voor het dagelijks leven, geeft dit meer vertrouwen in de rechtsstaat. BuurtrechterEen voorbeeld is de ‘buurtrechter' die genoemd wordt in het regeerakkoord: een rechter die dichtbij mensen staat en snel uitspraak kan doen over kleine geschillen in de buurt. Want juist dit soort problemen hebben een grote impact op het dagelijks leven van betrokkenen. Ook een andere aanpak van echtscheidingen kan helpen onderliggende problemen op te lossen in plaats van alleen het juridisch geschil aan te pakken. Volgens Bakker stammen veel juridische procedures uit de vorige eeuw, ze zijn niet meer van deze tijd. Zo staan bij echtscheidingen mensen lijnrecht tegenover elkaar, gedwongen door het systeem van eiser en verweerder. Mensen gaan de loopgraven in en problemen worden vaak groter dan kleiner. Wettelijke ruimte om vernieuwende ideeën in de rechtszaal uit te proberen kan het verschil maken voor deze mensen. KritischVeel aanwezigen reageerden gisteren enthousiast op de mogelijkheid tot experimenteren, maar niet alle deelnemers aan het Gerbrandy-debat waren positief. Advocaat Leonard Böhmer toonde zich kritisch. Hij stelde dat rechters zich niet op andere vormen van rechtspraak moeten richten, maar op snelheid en efficiëntie. Volgens Frits Bakker roept de snel veranderende maatschappij om experimenteerruimte waarmee nieuwe, effectievere rechtspraak mogelijk wordt. Het Gerbrandy-debat vindt jaarlijks plaats en biedt een podium voor advocaten, politici, wetenschappers en andere experts om te debatteren over onderwerpen op het snijvlak van politiek en de rechtsstaat.
donderdag, 9, november, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Onderhoud start vrijdagavond 17 november om 18.30 uurVan vrijdagavond 17 november tot en met zondag 19 november zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn.De werkzaamheden starten op vrijdagavond om 18.30 uur en duren tot zondagavond 23.55 uur. Voor gedetailleerde informatie over welke systemen en diensten niet beschikbaar zijn, zie: onderhoud en storingen.UitwijkmogelijkhedenIs het voor u noodzakelijk om in deze periode stukken in te dienen? Kijk voor uitwijkmogelijkheden op de pagina Wat te doen bij onderhoud en storingen. Als u hier nog aanvullende vragen over heeft, dan kunt u via Twitter of Facebook contact met ons opnemen. Op werkdagen tussen 08:00 en 20:00 uur kunt u ook bellen met het Rechtspraak Servicecentrum: 088 361 61 61.
dinsdag, 7, november, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Zedenzaken zijn het gesprek van de dag. Telkens horen we nieuwe beschuldigingen van grensoverschrijdend gedrag, vaak gevolgd door een ontkenning. Wie er gelijk heeft, lijkt onmogelijk te achterhalen. Wat gebeurt er als zulke zaken voor de rechter worden gebracht? Hoe vormt de rechter daar een oordeel over? Strafrechter Elianne van Rens legt het uit.Zijn zedenzaken moeilijker te beoordelen dan andere strafzaken?Ik vind het altijd heel moeilijke zaken. Je hebt vaak te maken met 2 verklaringen die recht tegenover elkaar staan. Getuigen zijn er meestal niet. Als rechter kun je niet tot een veroordeling komen op basis van alleen de aangifte. Er moet altijd steunbewijs zijn. Soms is het wel duidelijk, bijvoorbeeld als een verdachte ontkent dat er seksueel contact is geweest, maar zijn sperma wel is aangetroffen. Dan is zijn verhaal ongeloofwaardig en heb je steunbewijs voor de aangifte. Het wordt veel moeilijker als de verdachte zegt dat ze seks hebben gehad, maar dat het vrijwillig was. Hoe stel je vast of er sprake is van verkrachting?Eerst beoordeel je of er ondersteunend bewijs is voor de verklaring van aangeefster, zoals blauwe plekken of andere verwondingen die passen bij haar verhaal (slachtoffers zijn vrijwel altijd vrouwen). Soms zijn er mensen die kabaal of geschreeuw hebben gehoord of die hebben gezien dat de vrouw daarna helemaal overstuur was. Soms heeft zij meteen erna appjes of sms-jes verstuurd waarin staat dat er iets vreselijks is gebeurd. Die kunnen helpen bij het vaststellen van een tijdlijn. De volgende vraag is dan of de verdachte kon begrijpen dat aangeefster geen seks wilde. Heeft zij duidelijk nee gezegd, hem weggeduwd, geschreeuwd? Ik heb een keer een zaak gehad waarin de man volhield dat de seks vrijwillig was. Maar een getuige die de kamer in was gelopen, had gezien dat de vrouw heel erg huilde. Dan heeft die man toch echt iets uit te leggen.Weegt in zedenzaken het verhaal van de aangeefster extra zwaar?De verklaring van aangeefster nemen wij nemen altijd serieus. Maar die van de verdachte ook. Het risico dat je iemand onterecht veroordeelt, is in zedenzaken groter omdat er vaak maar weinig bewijs is. Ik heb zelf als rechter-commissaris meegemaakt dat ik tijdens het vooronderzoek mijn twijfels had bij de schuld van een verdachte. Hij zat al 4 dagen vast. Ik heb toen de aangeefster meteen als getuige gehoord en zij vertelde uiteindelijk dat ze vrijwillig met hem naar bed was geweest, maar dat mochten haar ouders niet weten. Daarom had ze de verkrachting verzonnen. Is een aangifte minder geloofwaardig als die pas jaren later wordt gedaan?Dat hoeft niet, maar het tijdsverloop moet verklaarbaar zijn. Bij incest bijvoorbeeld duurt het vaak een jaar of 10, 15 voordat iemand gaat praten. Het is dan meestal wel een stuk moeilijker om bewijs te vinden, zeker als de verdachte alles ontkent. Vaak is het niet zo klip en klaar. Het komt voor dat de 2 betrokkenen ieder hun eigen beeld hebben van wat er is gebeurd. Dat is moeilijk. Je wilt recht doen aan aangeefster die in de zaal zit en die ervan overtuigd is dat ze verkracht is. Maar ook de verdachte verdient het om serieus te worden behandeld: hij voelt zich onterecht beschuldigd, en is dat misschien ook. Vrijspraak betekent ook niet dat aangeefster heeft zitten liegen. Er is dan simpelweg onvoldoende bewijs voor haar verhaal. Het is in deze zaken altijd enorm wikken en wegen. Niet alleen over de vraag of er voldoende bewijs is voor het meest waarschijnlijke scenario, maar ook of dat overtuigend is. Dit soort zaken wordt eigenlijk altijd door de meervoudige kamer behandeld, waarin 3 rechters beslissen. Ze leiden best vaak tot lange discussies in de raadkamer. Het zijn dan ook altijd zaken met grote gevolgen voor de betrokkenen.
woensdag, 1, november, 2017
Source: Rechtspraak.nl
De algemene voorwaarden van het Centraal Insolventie Register (CIR) en het Curatele- en bewindregister (CCBR) zijn aangepast. De nieuwe voorwaarden bepalen dat een afnemer van de registers mag afwijken van de gestelde bewaartermijn als hij vanwege zijn publiekrechtelijke taak verplicht is een langere bewaartermijn in acht te nemen. Het is de verantwoordelijkheid van de afnemer om hierover een afweging te maken. Als uw organisatie gebruik wil maken van de aanpassing van de algemene voorwaarden gaat dit als volgt: CCBR: De algemene voorwaarden zijn al (eenzijdig) aangepast, u hoeft niets te doen.CIR: Het modelcontract is aangepast, indien u hiervan gebruik wilt maken dient u een nieuw ondertekend contract op te sturen. (zie: Webservice Centraal Insolventieregister)Als uw organisatie geen publiekrechtelijke taak heeft of geen gebruik wil maken van de aanpassingen hoeft u niets te doen en zal er ook niets aan uw situatie veranderen.
maandag, 30, oktober, 2017
Source: Rechtspraak.nl
‘Het is niet gek dat een straf lager is dan de eis'De straf die een officier van justitie eist bij rechtszaken rondom georganiseerde misdaad, is vaak hoger dan de straf die de rechter uiteindelijk oplegt. Dit blijkt uit recent onderzoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. ‘Een verschil tussen strafeis en uiteindelijke straf is niet vreemd, maar een logisch gevolg van ons strafsysteem. Complexe misdrijven zijn vaak moeilijk te bewijzen', reageert Michiel de Ridder (voorzitter van de koepel van strafrechters LOVS). ‘Het onderzoek laat zien dat de aanpak van georganiseerde misdaad erg ingewikkeld is. Voor de politie, het Openbaar Ministerie én voor de Rechtspraak.'BewijsUit het onderzoek Geëiste en opgelegde straffen bij de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit blijkt dat in 7 op de 10 zaken de rechter lager straft dan de officier van justitie eist. Ook in hoger beroep is dit het geval. De Ridder: ‘Een officier gaat er bij zijn eis vanzelfsprekend vanuit dat alles waarvan de verdachte wordt beschuldigd, bewezen is. Maar het is aan de rechter om het bewijs dat hiervoor wordt aangedragen te beoordelen. En de lat ligt hoog: alleen als het bewijs overtuigend is zal de rechter het meewegen. Een verdachte is onschuldig tot het tegendeel bewezen is, ook bij zware criminaliteit. Het verschil tussen eis en straf komt dus niet omdat de rechter criminaliteit minder strafbaar vindt, maar omdat de rechter bepaalt wat bewezen is en wat niet. En hij doet dit helemaal aan het einde van het strafproces, nadat hij het dossier heeft bestudeerd, de officier om toelichting heeft gevraagd én de verdachte de kans heeft gegeven te reageren. Een officier moet juist aan het begin van het traject bepalen waarvan de verdachte wordt beschuldigd. Dan kijk je soms echt anders tegen een zaak aan.' De Ridder snapt de verbazing die het onderzoek kan oproepen. ‘Georganiseerde misdaad is een groot maatschappelijk probleem. Het voelt voor iedereen oneerlijk als een grote crimineel de dans lijkt te ontspringen. Maar rechters oordelen niet op gevoel, ze baseren hun oordeel op bewijs.'Veelkoppig monsterHet feit dat er vaak verschil zit tussen eis en straf laat volgens De Ridder zien hoe ingewikkeld zaken rondom georganiseerde criminaliteit zijn. Een rechter moet met veel meer factoren rekening houden dan bij een eenvoudige zaak. De Ridder: ‘Bij iemand die gesnapt is omdat hij een fles shampoo gestolen heeft uit de winkel, praat je in eerste instantie over de veroorzaakte schade en of iemand al vaker in de fout is gegaan. Bij georganiseerde misdaad is een zaak een veelkoppig monster. Er is vaak sprake van stromannen, vage constructies met bv's, verdachten die altijd zwijgen, een onbeperkt budget voor juridische bijstand, ga zo maar door. Dit maakt de bestrijding van deze professionele vorm van criminaliteit heel erg ingewikkeld. Het is daarom erg goed dat er onderzoek wordt gedaan naar hoe het beter kan.'De Ridder steekt ook de hand in eigen boezem: ‘Uit het onderzoek haal ik ook dat het nog te vaak onduidelijk is waarom een uitspraak precies is zoals hij is. Het is dan lastig te begrijpen waarom er verschil zit tussen eis en straf. We moeten nog beter uitleggen hoe we tot ons oordeel komen.'
zondag, 29, oktober, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Het Centraal Insolventieregister, waar gegevens van faillissementen, surseances van betaling en schuldsaneringen te vinden zijn, is nu ook geschikt voor mobiele apparaten. Hierdoor is het een stuk makkelijker geworden om in het register te zoeken via bijvoorbeeld smartphone of tablet. Insolventiegegevens die zijn gepubliceerd vanaf 1 januari 2005 zijn in het register te vinden. Door via het bovenstaande menu ‘Registers' naar ‘Centraal Insolventieregister' te gaan zijn ze te bekijken. Het is ook mogelijk om het register direct te benaderen via insolventies.rechtspraak.nl. Het gebruik van het register is kosteloos.
vrijdag, 27, oktober, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand Het stelsel van door de overheid gefinancierde rechtsbijstand vertoont achterstallig onderhoud. Vergoedingen die advocaten krijgen zijn veelal niet redelijk. Zij besteden gemiddeld per zaak meer tijd dan het stelsel toekent. Hierdoor komen zij niet aan het inkomen dat door de overheid als 'redelijk' is bestempeld en staat de kwaliteit van de juridische bijstand onder druk. Dat concludeert de onafhankelijke 'Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand' in het rapport Andere tijden (rijksoverheid.nl). Commissievoorzitter Herman van der Meer, president van het gerechtshof Amsterdam, zei vanmiddag (25 oktober 2017) tijdens de presentatie in het Haagse perscentrum Nieuwspoort dat er sprake is van een 'politiek probleem, dat om politieke oplossingen vraagt'.Redelijk inkomenDe bekostigingsnormen voor rechtszaken zijn 20 jaar geleden voor het laatst gemeten. De commissie geeft in haar rapport aan dat sindsdien de wet- en regelgeving complexer zijn geworden, waardoor rechtszaken bewerkelijker zijn dan destijds. Ook stellen rechtzoekenden meer en hogere eisen aan hun advocaat. Een derde verandering is dat de overheid zelf voor meer juridische conflicten zorgt. In een reactie op een eerder rapport over rechtsbijstand gaf het kabinet aan dat een redelijk inkomen voor een rechtsbijstandsadvocaat zo'n 3.300 euro netto is (maximum rijksoverheidsschaal 12). RandvoorwaardenDe commissie, in september 2016 ingesteld door de toenmalige minister Van der Steur van Veiligheid en Justitie, plaatste tijdens de presentatie een belangrijke kanttekening: de randvoorwaarden die zij meekreeg in haar opdracht, waren niet met elkaar verenigbaar. Die waren: geen verhoging van de kosten, de norm voor een redelijk inkomen blijft gelijk en ook het uurtarief is een gegeven. 4 scenario's Om toch een bijdrage te leveren aan een mogelijke oplossing van het probleem ontwikkelde de commissie 4 scenario's. In deze scenario's is steeds één randvoorwaarde losgelaten. Dat betekent in het eerste scenario dat de overheid zo'n 125 miljoen euro meer moet uitgeven. In scenario 2 moeten rechtsbijstandsadvocaten meer uren werken om aan het genoemde redelijke inkomen te komen. In het derde scenario moet het uurtarief naar beneden. In scenario 4 moet worden gesneden in het aantal zaken, bijvoorbeeld door bepaalde zaaksoorten uit te sluiten. PolitiekWat er nu gebeurt is aan de politiek, zei Herman van der Meer. Waarbij hij wel aangaf dat 'een goedwerkend stelsel van rechtsbijstand het fundament is van de rechtsstaat'. En: 'Zonder goede rechtsbijstand is de rechtsstaat een theoretisch begrip'. CijfersPer jaar maken zo'n 400.000 Nederlanders gebruik van gesubsidieerde rechtsbijstand op grond van on- of minvermogen (in totaal zijn er jaarlijks circa 1,7 miljoen rechtszaken). Circa 40 procent van de Nederlanders komt op grond van het inkomen voor een zogenoemde 'toevoeging' in aanmerking. Er zijn in ons land circa 7.500 rechtsbijstandsadvocaten actief.
woensdag, 25, oktober, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Hoe moet een advocaat handelen als zijn cliënt niet wil meewerken aan een persoonlijkheidsonderzoek, dat mogelijk leidt tot een tbs-maatregel?Dat is het onderwerp van een artikel (advocatenblad.nl) dat de Amsterdamse senior rechter Han Jongeneel schreef voor het Advocatenblad. Hij onderzocht 50 zaken (een niet-significante steekproef) van verdachten die zo'n onderzoek weigerden. Deze 50 zaken resulteerden in:toch tbs: 29 keergeen tbs, wel hogere straf: 6 keergeen tbs: 15 keerJongeneel concludeert aan de hand van zijn onderzoek dat er geen eenduidig antwoord mogelijk is op de vraag wat een advocaat moet doen als zijn cliënt niet mee wil werken aan een persoonlijkheidsonderzoek. Immers: vaak wordt toch tbs opgelegd en soms wordt geen tbs opgelegd, maar wel een hogere straf. 'Niet meewerken' is in ieder geval niet altijd het beste advies, aldus Jongeneel. De belangrijkste vraag bij deze afweging is de vraag hoe de advocaat zijn rol ziet: is hij er puur en alleen voor het belang van zijn cliënt of moet hij ook het recidive-risico meewegen? Het antwoord op die vraag is een kwestie van interpretatie van de gedragsregels van de advocatuur. Die schrijven in algemene zin voor dat de hoofdtaak van een advocaat is het verlenen van advies en bijstand aan individuele cliënten. Maar er is ook een 'openbaar belang', 'waarvoor een enkele maal zelfs het belang van zijn cliënt zal moeten wijken'. Zie ook: veel gestelde vragen over tbs
maandag, 16, oktober, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Regeerakkoord: eenvoudiger procedures, buurt- en schuldenrechterDe Raad voor de rechtspraak is verheugd over de passage in het regeerakkoord waarin staat dat er wetgeving komt die ruimte geeft aan de rechter om te experimenteren met eenvoudige procedures. Hetzelfde geldt voor de aankondiging van de ‘buurtrechter', die zich op lokaal niveau gaat richten op juridisch eenvoudige zaken tegen lage griffiekosten. Ook is de Rechtspraak blij met de ‘schuldenrechter' en met de uitdrukkelijke aandacht voor de problematiek van de ‘vechtscheidingen'. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘Het nieuwe kabinet heeft oor gehad voor onze roep om procedures laagdrempeliger en eenvoudiger te maken. Gebleken is dat huidige juridische procedures bij de geschillen van gewone mensen vaak te complex zijn en de drempels voor een gang naar de rechter te hoog. Rechters moeten verschillende instrumenten in hun gereedschapskist hebben. De Rechtspraak wil kunnen experimenteren met eenvoudige procedures. Zo'n procedure moet partijen bij elkaar brengen in plaats van het conflict alleen maar groter te maken. Denk bijvoorbeeld aan burenruzies of vechtscheidingen; om die conflicten effectief te beslechten zijn de huidige procedures niet altijd even geschikt. Rechters willen de problemen die daaraan ten grondslag liggen in samenhang kunnen bekijken en effectief oplossen.' ​SchuldenrechterIn dit verband roemt Frits Bakker ook het in het regeerakkoord aangekondigde experiment met een ‘schuldenrechter', die alle zaken van een schuldenaar geconcentreerd gaat behandelen. Frits Bakker: ‘Mensen met schulden zitten vaak gevangen in een web van problemen. Rechters kunnen alleen echt iets betekenen als ze de problemen in samenhang kunnen behandelen. We zijn blij dat dit mogelijk wordt.' Bakker is eveneens te spreken over het feit dat in het regeerakkoord staat dat griffierechten, het geld dat moet worden betaald voor de gang naar de rechter, niet wordt verhoogd (behoudens indexatie). ​Investeren in strafrechtketenUit het regeerakkoord blijkt verder dat er in de digitalisering van de strafrechtketen, waartoe onder meer Rechtspraak, politie en Openbaar Ministerie behoren, wordt geïnvesteerd. In 2018 is dit 15 miljoen euro en in de jaren 2019 tot en met 2021 steeds 70 miljoen euro. Frits Bakker, die eerder al pleitte eerder voor een betere informatie-uitwisseling tussen Rechtspraak, OM en politie (zie Frits Bakker: ‘Kleed strafrechter niet verder uit'), noemt dit ‘een flinke stap in de goede richting'. Het eerder dit jaar uitgekomen rapport ‘De toekomst van de strafrechtspleging: Ambities voor gezamenlijke versterking' (ook wel ‘commissie Van den Emster' genoemd) becijferde de benodigde extra financiële middelen voor de hele keten op structureel 100 miljoen euro.​Technische en inhoudelijke innovatieIn de aanloop naar het nieuwe kabinet vroeg de Raad voor de rechtspraak in een brief aan de informateur van het nieuwe kabinet verder om voldoende middelen om de komende jaren op technisch en inhoudelijk gebied te kunnen innoveren. Onder inhoudelijk innoveren vallen onder meer de genoemde laagdrempelige procedures. Technisch innoveren gebeurt momenteel in het digitaliserings- en moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie. Maar ook daarna zijn er investeringen nodig voor de doorontwikkeling van de procedures, onderhoud van de automatisering, blijvende digitale innovatie en dienstverlening aan juridische professionals en rechtszoekenden. Frits Bakker: ‘In het regeerakkoord zien we dat veel van onze wensen gehoor hebben gekregen. Ik heb er vertrouwen in dat we er met het nieuwe kabinet wat betreft de budgettaire consequenties uit zullen komen. We gaan hier graag op korte termijn met de nieuwe minister van Veiligheid en Justitie over in gesprek.'
dinsdag, 10, oktober, 2017
Source: Rechtspraak.nl
De Dag van de Rechtspraak stond dit jaar in het teken van De rechter van de toekomst - de toekomst van de rechter. Circa 700 mensen, onder wie veel rechters, kwamen op 27 september bijeen in het Utrechtse TivoliVredenburg om over dit thema te praten.Hoogtepunt van de dag was de Rechtspraaklezing van Lord Thomas, de hoogste rechter van Engeland en Wales. De dag werd afgesloten door voorzitter Frits Bakker van de Raad voor de rechtspraak. Tussen deze 2 programmaonderdelen waren er verschillende workshops waarin diverse aspecten van de toekomstige rechtspraak aan de orde kwamen, zoals robotisering en digitalisering. E-zineNaar aanleiding van de dag is een interactieve pdf gemaakt. In vogelvlucht is terug te zien en te lezen wat er voorbijkwam. Vanuit de pdf kan worden doorgeklikt naar nieuwsberichten, de Rechtspraaklezing en video's. E-zine (pdf, 5,8 MB)
dinsdag, 10, oktober, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Via het uitsprakenregister van de Rechtspraak kan vanaf nu eenvoudig worden doorgeklikt naar de juridische bronnen waarnaar wordt verwezen in een uitspraak. Als de rechter in zijn uitspraak bijvoorbeeld wetteksten, Europese regelgeving of internationale verdragen noemt, worden deze in een handig overzicht getoond en zijn na een muisklik te lezen. Door deze ‘verrijkte uitspraak' aan te bieden wordt de (vaak complexe) juridische achtergrond van een rechterlijke beslissing beter zichtbaar. De normale, officiële uitspraak – zonder linkjes en alleen met platte tekst – blijft ook beschikbaar.In het uitsprakenregister kan worden gezocht in honderdduizenden uitspraken, bijvoorbeeld op trefwoord. De nieuwe bronverwijzingen zijn te vinden door in het uitsprakenregister bij een uitspraak op de knop ‘verrijkte uitspraak' te klikken (zie afbeelding). De Rechtspraak maakt met deze nieuwe functie de rechterlijke uitspraken toegankelijker. Zo hoeven gebruikers van het register de gerelateerde juridische bronnen niet meer handmatig op te zoeken.SamenwerkingDe techniek die nodig is om verrijkte uitspraken te kunnen aanbieden is ontwikkeld door het Kennis- en Exploitatiecentrum Officiële Overheidspublicaties (KOOP) van Uitvoeringsorganisatie Bedrijfsvoering Rijk, en is onder andere gefinancierd door de Belastingdienst en de Raad voor de rechtspraak. De ingebruikname van de zogenoemde LinkeXtractor werd maandag 9 oktober 2017 gevierd tijdens een bijeenkomst bij de Raad voor de rechtspraak in Den Haag.
maandag, 9, oktober, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Grafiek van de geregistreerde misdrijven sinds 2007. Er is een duidelijk daling van de geregistreerde criminaliteit te zien.
Nieuwe editie Criminaliteit en rechtshandhavingDe geregistreerde criminaliteit is in 2016 opnieuw gedaald: er werden minder misdrijven geregistreerd en minder verdachten aangehouden dan het jaar ervoor. Deze daling werkt door in nagenoeg de hele strafrechtelijke keten, waar onder andere Rechtspraak, politie en Openbaar Ministerie toe behoren. Dit blijkt uit de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving 2016 (cbs.nl). Dit is een gezamenlijke publicatie van de Raad voor de rechtspraak, het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum en het Centraal Bureau voor de Statistiek, in samenwerking met het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie.Alleen wat wordt geregistreerdDat de geregistreerde criminaliteit daalt, wil niet per se zeggen dat er ook minder criminaliteit is. Zo blijkt uit Criminaliteit en rechtshandhaving dat de bereidheid om aangifte te doen van criminaliteit laag is. Ook wordt maar een klein deel van de cybercriminaliteit meegeteld, omdat in de slachtofferenquêtes alleen wordt gevraagd naar veelvoorkomende vormen van (cyber)criminaliteit. Verder laat ondermijning (vermenging van de onderwereld en de bovenwereld) zich nog niet vertalen in de cijfers. Het gaat hierbij vaak om slachtofferloze delicten (bijvoorbeeld drugshandel), of er is een lage aangiftebereidheid vanwege angst voor represailles. Het WODC en het CBS onderzoeken deze fenomenen momenteel, om meer zicht op ondermijning te krijgen.Afgehandelde zakenDe daling in het aantal verdachten als gevolg van minder geregistreerde criminaliteit is ook terug te vinden in het aantal door het Openbaar Ministerie en de rechter afgedane zaken: het OM handelde in 2016 203 duizend zaken af, 1 procent minder dan in 2015 en 28 procent minder dan in 2007. De rechter deed vorig jaar 94 duizend zaken af, 11 procent minder dan in 2015 en 28 procent minder dan in 2007. Andere definitieDit aantal van 94 duizend wijkt af van de definitie die de Rechtspraak hanteert. Zo telt het CBS ontnemingszaken en nietigverklaringen van de dagvaarding niet mee. In 2016 werden volgens de Rechtspraakdefinitie 101.500 zaken door de rechtbanken (dus exclusief hoger beroep) afgehandeld. In 2015 waren dit nog 115.700 strafzaken. In beide getallen is geen rekening gehouden met de overtredingszaken die door de kantonrechter werden afgehandeld. Over Criminaliteit en rechtshandhaving In de publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving wordt statistische informatie over criminaliteit en het optreden van politie en justitie tegen criminaliteit gebundeld. Het is een statistisch naslagwerk en bestemd voor een breed publiek: politiek, beleid, pers, wetenschap en onderwijs. De publicatie beschrijft ontwikkelingen in de periode 2007–2016 en bevat nieuwe analyses van cijfers die deels eerder zijn gepubliceerd.
maandag, 9, oktober, 2017
Source: Rechtspraak.nl
360-gradenfoto's laten bezoekers zien wat ze kunnen verwachtenVanaf vandaag is het mogelijk om onder andere de ontvangsthal van rechtbanken en gerechtshoven virtueel te bezoeken. Op rechtspraak.nl zijn foto's geplaatst waarmee toekomstige bezoekers kunnen kijken wat hen te wachten staat als zij een gerechtsgebouw betreden. Voorbeeld: rechtbank in UtrechtDe rechtbank in Utrecht is een van de gebouwen die virtueel te bezoeken is. Sleep met de muis om de ruimte te bekijken. Waar?De foto's zijn te vinden door via het bovenstaande menu ‘Organisatie en contact' naar de overzichtspagina van een rechtbank, gerechtshof, Centrale Raad van Beroep (CRvB) of College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) te gaan. Daar zijn onder de landkaart de verwijzingen te vinden naar de foto's. Bij de CRvB en CBb staan de foto's onder 'bezoekadres'.Door op de foto met de muis te slepen kan worden rondgekeken en is informatie te vinden over bijvoorbeeld de bodebalie, beveiliging of zittingszaal. Ook is te zien waar de toiletten en koffieautomaat te vinden zijn. Op deze manier kunnen bezoekers zich beter voorbereiden op iets wat toch vaak een spannende dag is. Meer informatieBekijk het overzicht van alle rechtbanken en gerechtshovenBekijk de pagina's van de Centrale Raad van Beroep en het College van Beroep voor het bedrijfsleven
woensdag, 4, oktober, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Turkse advocaat vertelt zijn verhaalDe Turkse regering heeft de eerlijke rechtspraak volgens advocaat Selim vernietigd. Samen met de Poolse rechter Dariusz Mazur presenteerde Selim tijdens de Dag van de Rechtspraak op 28 september in TivoliVredenburg een workshop over ‘De Rechtspraak onder druk'.De Turkse rechtspraak maakt zijn zwartste episode in de geschiedenis door, zegt de Turkse advocaat Selim. ‘Alleen bange of regeringsgezinde rechters en aanklagers werken vandaag de dag in de Turkse rechtspraak. Er is geen onafhankelijkheid en onpartijdigheid meer', aldus Selim*.OnderdrukkenEerlijk is eerlijk: de Turkse rechtspraak is nooit onafhankelijk geweest en heeft dat ook nooit willen zijn, zegt Selim. ‘Sinds het begin van de Turkse republiek in 1923 heeft iedere Turkse regering geprobeerd om de rechtspraak te gebruiken in een poging de oppositie, de media en de minderheden te onderdrukken – zoals dat altijd gebeurt in ondemocratische landen.' Met de poging van Turkije om lid te worden van Europese Unie eind jaren tachtig, werden er volgens Selim wel stappen gezet op weg naar een onafhankelijke rechtspraak, maar ‘die is nu geruïneerd'. WaardeDe lieden achter de mislukte coup van 15 juli 2016 moeten worden opgespoord en vervolgd, zoals dat hoort, zegt Selim, maar wat heeft dat te maken met het verwoesten van de rechtspraak? ‘Wat gebeurde er 24 uur na de couppoging? De Hoge Raad van rechters en aanklagers schorste maar liefs 2.745 rechters en aanklagers, onder wie 5 leden van de Hoge Raad zelf. Op bevel van de hoogste aanklager in Ankara werden huiszoekings- en arrestatiebevelen uitgevaardigd tegen geschorste rechters en aanklagers. Heel snel werden 2.000 rechters en aanklagers opgepakt. Alles van waarde werd in beslaggenomen en bevroren. Alsof dat niet genoeg was, kregen 50.000 mensen, onder wie rechters en aanklagers, te horen dat ze het land niet meer uit mochten. En de doodstraf kwam weer om de hoek kijken als straf voor de vermeende coupleiders.'BesmeurdVele honderden rechters en aanklagers zijn niet alleen hun werk en hun bezittingen kwijt, maar ook hun waardigheid – in Turkije geen klein ding. Selim: ‘Onafhankelijke bronnen zoals Amnesty International melden dat gevangengenomen rechters en aanklagers worden geslagen, gechanteerd en vernederd in de officiële en clandestiene gevangenissen. Iedere dag worden hun namen na zogenaamde bekentenissen in de krant afgedrukt. Niet alleen zij worden daarmee besmeurd, maar ook hun familieleden.'BewakersAdvocaten staan niet in de rij om de opgesloten rechters en aanklagers bij te staan, weet Selim uit ervaring. ‘Zij zijn bang ook vervolgd te worden. Als ze wél de moed hebben, maakt de regering hen het werk onmogelijk. Als ze hun cliënten in de gevangenis opzoeken, staan er tegen alle nationale en internationale normen altijd bewakers bij. Sommige advocaten hebben onder deze druk ontslag genomen. De opgepakte rechters en aanklagers kunnen alleen terecht bij de advocaten die door hun beroepsgroep zijn uitgekozen om de procedurele zaken en het papierwerk af te handelen. Iedereen weet dat je de gevangenen daar niet meer helpt.'MondNiemand in Turkije loopt te hoop tegen deze flagrante schending van de mensenrechten, constateert Selim mistroostig. ‘Politieke partijen niet, NGO's niet, de media niet, de juristenclubs niet - niemand doet zijn mond open. Gelukkig hebben verschillende Europese gereageerd op de afbraak van de onafhankelijkheid van de Turkse rechtspraak en de beperking van de ambtstermijn van rechters en aanklagers. Ik ben ook blij dat de Nederlandse Raad voor de rechtspraak mij de kans gaf om te praten over de aanslag op de rechtsstaat. Want de Turkse rechters en de aanklagers kunnen hun mond niet opendoen om zichzelf te verdedigen'.* Selim is een gefingeerde voornaam
maandag, 2, oktober, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Frits Bakker tijdens Dag van de RechtspraakDe techniek gaat de Rechtspraak in staat stellen onderscheid te maken tussen zaken die veel aandacht en menselijk contact nodig hebben, en de zaken waarvoor dat veel minder geldt. Hierdoor krijgen rechters de tijd en ruimte om als dat nodig is méér te kunnen doen dan alleen een juridisch juist oordeel vellen - betrokkenen en maatschappij zijn erbij gebaat dat er bij conflicten een duurzame oplossing wordt gevonden. ‘Als de rechterlijke beslissing draait om de inhoudelijke beoordeling van feiten en conflict, wil de burger dat hij gezien en gehoord wordt. Dat is hard nodig. En als de rechterlijke beslissing een routinematige beslissing is, wil de burger snel, efficiënt en goedkoop door het proces worden geleid.' Dit zei Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, vandaag tijdens de Dag van de Rechtspraak in een toespraak (pdf, 157,7 KB) tijdens de afsluiting van de dag. Bakker maakt zich zorgen over de positie van de ‘rechter van vlees en bloed'. ‘Als we niet uitkijken wordt deze vorm van rechterschap steeds meer gemarginaliseerd. Het oplossen van conflicten wordt meer en meer buiten de rechter om georganiseerd. Kleine strafzaken worden ondergebracht bij het Openbaar Ministerie, er zijn intensieve bezwaarprocedures in geval van besluiten van de overheid, geschillencommissies worden opgetuigd. Allemaal prima en er is niks mis met zelfredzame burgers. Maar in een rechtsstaat móet er praktische en eenvoudige toegang tot de rechter zijn als mensen er niet op andere manieren uitkomen.'VoorspellenDe reden dat er meer en meer buiten de rechter om wordt gewerkt is dat een gang naar de rechter als te duur, te complex en te tijdrovend wordt gezien, aldus Bakker. Ook is de uitkomst vaak onvoorspelbaar. In dit verband noemde de voorzitter van de Raad voor de rechtspraak modellen die uitspraken analyseren en voorspellen. ‘Deze modellen bestaan al. Misschien moeten we wel helpen bij de verdere ontwikkeling. Als het een drempel om naar de rechter te gaan wegneemt: waarom niet?'VoorbeeldenProblematische echtscheidingen (anders dan die waarvan de partners het over alles eens zijn) en bewindzaken, waarbij geld een bron van familieconflict is (anders dan die zaken waarbij er geen gekke dingen gebeuren en waarbij een handtekening zo is gezet), noemde Bakker als voorbeelden van zaken die meer tijd en aandacht van de rechter nodig hebben. Nu komen rechters in dergelijke zaken vaak tijd tekort, met alle negatieve maatschappelijke gevolgen van dien. Inhoudelijke innovatieTechnische en inhoudelijke innovatie is nodig om de rechter van vlees en bloed in ere te herstellen, aldus Bakker. Voor inhoudelijke innovatie is nieuwe wetgeving nodig: ‘We móeten aan de slag kunnen met andere, laagdrempeliger procedures waarin mensen niet eerst de loopgraven in worden gejaagd. Om die reden dringen we bij het kabinet aan op experimenteerbepalingen in de wet.'OnderscheidTechnische innovatie is voor een belangrijk deel het gevolg van het moderniseringsprogramma Kwaliteit en Innovatie. In dit programma worden rechterlijke procedures gedigitaliseerd. Bakker: ‘Daardoor zijn we straks veel beter in staat dan nu onderscheid te maken tussen zaken die menselijk contact nodig hebben en de zaken waarvoor dat veel minder of zelfs niet geldt. Ik durf in dit verband best te zeggen dat sommige zaken in hoge mate geautomatiseerd afgedaan kunnen worden. Laten we dit voor de grap de robotrechter noemen. Dit schept tijd en ruimte voor rechters om zich met die zaken bezig te kunnen houden die dat nodig hebben.'
donderdag, 28, september, 2017
Source: Rechtspraak.nl
Lord Thomas spreekt Rechtspraaklezing uit tijdens Dag van de RechtspraakIn een tijd waarin de uitvoerende en wetgevende macht minder weerstand kunnen bieden aan het populisme, loopt de rechterlijke macht als hoeder van de rechtsstaat het gevaar gekleineerd te worden. Dit zei Lord Chief Justice of England and Wales John Thomas vanmiddag tijdens de traditionele Rechtspraaklezing (pdf, 173,7 KB) in Utrecht. In Amerika heeft de president het over een ‘zogenaamde rechter' en in Polen worden rechters gebreideld. ‘En had u ooit gedacht dat rechters in Engeland en Wales afgeschilderd zouden worden als vijanden van het volk, en dat de politiek zou nalaten hen te verdedigen?', vroeg Lord Thomas de deelnemers aan de Dag van de Rechtspraak in TivoliVredenburg. Het overkwam de hoogste rechter in Engeland en Wales eind vorig jaar. Het High Court of Justice bepaalde dat de Brexit alleen kon doorgaan met toestemming van het parlement. De Daily Mail maakte daarop de betrokken rechters, onder wie Lord Thomas, uit voor ‘vijanden van het volk'. ‘Een uitdrukking waar Robespierre, Lenin en andere dictators gek op waren', aldus Lord Chief Justice John Thomas. SchadelijkDe staatsmachten moeten elkaar volgens Lord Thomas te hulp schieten als een van hen ten onrechte wordt aangevallen en zich niet kan verdedigen. De Lord Chief Justice kon zich niet verweren toen het High Court of Justice werd aangevallen over de Brexit-uitspraak, omdat de regering in beroep was gegaan. ‘Maar het falen van de uitvoerende macht kon niet onbesproken blijven. Toen de zaak voorbij was, heb ik in het parlement ondubbelzinnig verteld waarom het schadelijk was dat de minister de rechterlijke macht niet verdedigde.'Digitale revolutieHet wordt tijd dat de rechterlijke macht zich wapent om aanvallen op de rechtsstaat af te weren, aldus Lord Thomas. Om te beginnen moet de rechterlijke organisatie sterk worden geleid. ‘Dat zal op korte termijn niet erg populair zijn bij rechters, maar zonder een sterk leiderschap dat radicale veranderingen doorvoert, is de rechtspraak erg kwetsbaar voor ondermijning of marginalisering'. De ‘radicale verandering' moet komen van de digitale revolutie. De leiding van de rechtelijke macht zou een rampzalige fout maken als het de digitalisering van de rechtspraak zou laten belemmeren door de oude manier van werken, meent de Lord Chief Justice. Ook omdat ‘degenen die de rechtspraak willen ondermijnen, altijd een gewillig hebben gevonden bij mensen die geloven dat de rechtspraak langzaam, duur en inefficiënt is.'UitleggenIn de strijd tegen uitholling van de rechtsstaat, moeten rechters hun uitspraken ook goed staven en dat volgens Lord Thomas doen in begrijpelijke taal. Zij moeten ook uitleggen waarom de rechtspraak ertoe doet. ‘Rechters moeten een actieve rol spelen bij het opvoeden van jongeren en een proactieve mediastrategie hebben. Nederlandse rechters lopen daarin voorop.' PrincipesRechters moeten opkomen voor hun principes en altijd bereid zijn om te vechten voor hun onafhankelijkheid en voor de vrijheid waarop onze democratieën zijn gebaseerd, besloot Lord Chief Justice John Thomas zijn Rechtspraaklezing. ‘Dat zal niet eenvoudig zijn als de andere staatsorganen de rechterlijke onafhankelijkheid niet verdedigen. Maar we zijn geen rechter geworden omdat we een rustig leventje wilden leiden. Misschien betalen we daarvoor een hoge prijs, maar met moed, onafhankelijkheid en cohesie zullen rechters de rechtsorde handhaven.'
donderdag, 28, september, 2017
Source: Rechtspraak.nl
De Rechtspraak duikt in de wereld van legal techHet is vandaag de Dag van de Rechtspraak. Een dag in het teken van de toekomst. We leven in een tijd waar big data, machine learning en kunstmatige intelligentie de overstap maken van sciencefiction naar de werkelijkheid. De Rechtspraak vraagt zich af: Kan een computer een uitspraak van de rechter voorspellen? Tijd voor een experiment.Samen met het bedrijf LexIQ (www.lexiq.nl) dook de Rechtspraak in de wereld van legal tech. Bij wijze van experiment zijn 2 rechtszaken zowel aan de echte rechter als aan een computer voorgelegd. Wat blijkt? Het oordeel van de computer sluit nog niet aan bij dat van de echte rechter. Voor de computer zich kan meten met een rechter van vlees en bloed moet nog flink wat werk worden verzet. Toch geeft de manier waarop de modellen van LexIQ de werkelijkheid proberen te benaderen een blik in de toekomst.2 zakenLexIQ specialiseert zich in data-analyse binnen de juridische sector en verstrekt statistische informatie over advocaten, rechters en gerechtelijke instanties. Door het bestuderen van de 400 duizend uitspraken in het uitsprakenregister van de Rechtspraak denken zij dat het uiteindelijk mogelijk is om rechters met data-analyse te ondersteunen, bijvoorbeeld door statistische gegevens van eerder gedane uitspraken aan de rechter voor te leggen.In aanloop naar de Dag van de Rechtspraak (zie: De rechter van de toekomst - De toekomst van de rechter) legde de Rechtspraak het bedrijf daarom 2 zaken voor. Een arbeidszaak waar een financieel directeur de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst aanvecht en een verkeerszaak waarbij een man een rotonde niet rechtsom maar linksom nam. Het oordeel van de echte rechter kreeg LexIQ niet.(Virtuele) UitspraakIn de rotonde-zaak oordeelde de computer dat de man schuldig was aan het overtreden van de verkeerswet. De echte rechter kwam juist tot een tegenovergesteld oordeel: vrijspraak. Het ontbreken van een verkeersbord, die de juiste rijrichting aangeeft, was doorslaggevend om de man vrij te spreken.Bij de arbeidszaak kwam de voorspelling van de computer dichter in de buurt van de werkelijkheid. Zowel de computer als de rechter oordeelden dat de financieel directeur onterecht is ontslagen. Indrukwekkend, maar het verschil zit hem in de details: de ontslagvergoeding die de rechter oplegde was 10 keer hoger dan die van de computer.Dag van de RechtspraakHet experiment laat zien dat het ambacht van de rechter noodzakelijk is. Zaken zijn vaak juridisch zo complex dat een computer op het verkeerde spoor wordt gebracht. Daarnaast zorgt een rechter van vlees en bloed dat de mens en maatschappij centraal staan, en niet de regeltjes alleen. Maar dat de snelle ontwikkelingen op het gebied van informatieverwerking gevolgen zullen hebben voor de Rechtspraak, is duidelijk. De Rechtspraak bereidt zich voor op de toekomst en wil daarom dit soort vraagstukken bespreken. Tijdens de Dag van de Rechtspraak (donderdag 28 september) komen daarom honderden rechters, politici, opinie- en beleidsmakers in Utrecht bij elkaar om te praten over maatschappelijke, technologische en juridische ontwikkelingen die de toekomst van de rechtsstaat bepalen. LexIQ zal daar het gebruikte computermodel demonstreren en zo de discussie voeden.De rechter van de toekomst - De toekomst van de rechter
donderdag, 28, september, 2017
Source: Rechtspraak.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *