Rechtspraak

 

        OHRA Rechtsbijstand             Reaal          ZelfVerzekert            Meeus            Bekijk nu
Minister Dekker voor Rechtsbescherming heeft vandaag, op de Europese Dag van het Slachtoffer, zijn plannen bekendgemaakt om de positie van slachtoffers in strafzaken te verbeteren. Een van de voorstellen is het spreekrecht voor slachtoffers uit te breiden. 'Het is goed dat slachtoffers en nabestaanden een stem in de rechtszaal hebben gekregen. Rechters ervaren in de zittingszaal dagelijks het belang hiervan. Nu wil de minister ook stieffamilie de mogelijkheid geven om te vertellen wat de impact van een misdrijf is geweest, dat is een logische stap', aldus Frits Bakker, voorzitter Raad voor de rechtspraak.AdviesDe minister is van plan voor het eind van 2018 een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer te sturen, waarin hij zijn plannen verder uitwerkt. Bakker: 'De Rechtspraak zal dan adviseren over de voorstellen en beoordelen of het in lijn is met de afspraken die we onder andere in Nederland gezamenlijk hebben gemaakt, bijvoorbeeld het recht op een eerlijk proces en het uitgangspunt dat iemand onschuldig is totdat de rechter anders heeft geoordeeld. Ook bekijkt de Rechtspraak of de wetsvoorstellen praktisch uitvoerbaar zijn.'PrioriteitDe positie en bejegening van slachtoffers bij strafzaken heeft prioriteit voor de Rechtspraak. Bij de rechtbank komt een slachtoffer de verdachte vaak sinds lange tijd weer tegen. Dit gaat veelal gepaard met spanning en emotie. In elk gerechtsgebouw is een slachtofferloket waar slachtoffers worden opgevangen als ze voor een zitting komen. Uit recent onderzoek blijkt dat er nog wel flinke stappen moeten worden gezet, de Rechtspraak gaat dit jaar een onderzoek doen naar de slachtoffervoorzieningen in rechtbanken en gerechtshoven.GesprekkenFrits Bakker: 'Vooral de manier waarop slachtoffers bij de Rechtspraak worden ontvangen en hun plek in de zittingszaal kan beter. Ook moet het makkelijker worden om een schadevergoeding in te dienen en moet bij het plannen van een rechtszaak meer rekening worden gehouden met de agenda van het slachtoffer.' Om in bepaalde zaken nog beter recht te kunnen doen aan zowel slachtoffers als verdachten, heeft de Rechtspraak het mogelijk gemaakt dat in bepaalde zaken slachtoffers en verdachten onder begeleiding van een speciaal geselecteerde mediator een gesprek met elkaar kunnen aangaan. Deze gesprekken zijn vaak succesvol en leiden tot een vorm van herstel, waardoor het leed wordt verzacht.
donderdag, 22, februari, 2018
Source: Rechtspraak.nl
Hervormingsplannen familierechters overgenomenDe Rechtspraak is blij met de resultaten van het Platform Scheiden zonder schade, dat plannen heeft gemaakt om kinderen te beschermen tegen de schadelijke effecten van een problematische scheiding. Oud-politicus André Rouvoet presenteerde vandaag het resultaat van een opdracht die de ministeries van Justitie en VWS hem gaven: samen met betrokken organisaties ideeën ontwikkelen voor een nieuwe manier van omgaan met (dreigende) vechtscheidingen. Alternatieve werkwijzen die familierechters de afgelopen jaren hebben bedacht en uitgeprobeerd, zijn daarin opgenomen. ‘Dit is een bevestiging dat we op de goede weg zijn', zegt rechter Johan Visser.Steeds meer vechtscheidingenProblematische scheidingen komen steeds vaker voor en daar zijn de kinderen de dupe van. Zij worden vaak inzet van het gevecht tussen hun vader en moeder, die niet in staat zijn goed om te gaan met de scheiding en zich zo vastbijten in hun strijd, dat ze uit het oog verliezen wat ze hun kinderen aandoen. Er is veel verborgen leed, merken rechters tijdens gesprekken die ze met kinderen voeren rondom het uit elkaar gaan van hun ouders. Kinderen kunnen volledig in de knel komen door loyaliteitsconflicten. Sommigen zien een van de ouders helemaal niet meer of krijgen zelfs te maken met geweld.Platform RouvoetVoormalig Kamerlid Jeroen Recourt bedacht enkele jaren geleden de Divorce Challenge, die ruim 500 ideeën opleverde om de schade voor kinderen te beperken. Rouvoet ging daarmee verder en ontwikkelde een samenhangend plan, waarmee in alle fases van een spaak lopende relatie geprobeerd kan worden te voorkomen dat een vechtscheiding ontstaat. Daarin heeft het sociale netwerk van het gezin een rol, maar bijvoorbeeld ook de school en de gemeente. Die zou een scheidingsloket kunnen inrichten waar ouders hulp krijgen als ze er samen niet uitkomen. ‘80 procent van de ouders lukt het om goed uit elkaar te gaan', zegt Visser. ‘Voor de mensen die dat niet lukt zou een soort gezinsmanager te hulp kunnen schieten, ter bescherming van de kinderen.' De problemen die daarna nog niet zijn opgelost, kunnen aan de rechter worden voorgelegd.Nieuwe werkwijze rechtersVerschillende rechtbanken en gerechtshoven hebben de afgelopen jaren nieuwe manieren uitgeprobeerd voor het behandelen van vechtscheidingen, waarvan de belangrijkste zijn verzameld in een visiedocument. Die worden nu landelijk ingevoerd. ‘We werken bijvoorbeeld zoveel mogelijk met 1 rechter per scheiding', zegt rechter Visser. ‘Die behandelt alle zaken, of het nou om alimentatie gaat, huisvesting of de verdeling van zorgtaken. Dat werkt heel goed. De rechter kent de situatie, kan afspraken maken met de ouders en ook zien of die worden nagekomen.' Verder wordt gewerkt aan het organiseren van goede hulpverlening waar rechters naar kunnen doorverwijzen. ‘Die is nu heel versnipperd en in elke gemeente weer anders', zegt Visser. ‘Wij proberen in overleg met gemeenten te komen tot 1 hulpaanbod, van licht naar zwaar, waar ouders en kinderen snel terecht kunnen. Als je dan ouders voor je krijgt die elkaar alleen maar zwart maken, kan je bijvoorbeeld de ouders doorverwijzen naar een bemiddelaar en de kinderen naar een lotgenotengroep.' Rechters schakelen ook steeds vaker gedragsdeskundigen in die de belangen van het kind behartigen in een rechtszaak. ‘Al die ontwikkelingen worden ondersteund door het rapport van Rouvoet', zegt Visser. ‘We gaan hier dus zeker mee door.'Nieuwe scheidingsprocedureOok het verkennen van een nieuwe scheidingsprocedure komt aan bod, die het voor ouders makkelijker maakt om een probleem aan de rechter voor te leggen. Zij hoeven dan niet meer als strijdende partijen naar de rechtbank, met ieder een eigen advocaat (het traditionele ‘toernooimodel' dat de ruziesfeer nog eens kan versterken), maar kunnen 1 vertegenwoordiger inzetten die namens hen beiden een kwestie aanbrengt waar ze het samen niet over eens worden. De rechter, eventueel bijgestaan door een gedragsdeskundige, probeert ouders tot een vergelijk te brengen of neemt een beslissing waar zij mee verder kunnen in afwikkeling van hun scheiding. De Rechtspraak pleit al geruime tijd voor de mogelijkheid om te experimenteren met zo'n laagdrempelige procedure. Daarvoor is een wetswijziging nodig, waar het regeerakkoord ruimte voor biedt.Proef'Ik verwacht dat we dit jaar nog een proef kunnen houden met een alternatieve procedure', zegt Visser. 'Maar het duurt denk ik nog jaren voordat we weten hoe die er het beste uit kan zien, want er zijn veel keuzes te maken. Bijvoorbeeld: wie vertegenwoordigt de ouders in deze procedure? Advocaten vinden dat dat een advocaat moet zijn, maar in het rapport van Rouvoet wordt ook gesproken over mensen met een andere deskundigheid. Ik zie dit rapport als een schakel in een ketting die nog niet af is. Dit versterkt wat al goed werkt en geeft een visie op een toekomst, waarin gezinnen met problemen rondom de scheiding beter worden begeleid en de rechter in een minder geëscaleerde situatie wordt ingeschakeld. Dat kan voor de kinderen alleen maar beter zijn'Zie ook: themapagina Vechtscheidingen
donderdag, 22, februari, 2018
Source: Rechtspraak.nl
laptop op bureau
De Rechtspraak ontwikkelt een systeem om digitale zaken te archiveren. Op 21 februari vindt een test plaats met digitale vreemdelingenzaken uit 2015. Advocaten van deze zaken hebben daarover bericht ontvangen. Archivering digitale zakenNet zoals papieren zaken, moeten ook digitale zaken worden gearchiveerd. Zo'n zaak blijft in Mijn Rechtspraak tot 6 maanden na afdoening in hoogste instantie. Na die tijd stuurt de Rechtspraak alle dossierstukken, zaakgegevens en het zaakverloop naar de digitale archiefkast van het Centraal Digitaal Depot bij de Justitiële Informatiedienst JustID. Partijen kunnen de zaak dan niet meer raadplegen in Mijn Rechtspraak. Het blijft mogelijk om het dossier nog op te vragen, via het Rechtspraak Servicecentrum. TestOp 21 februari start de test met het overzetten van dossiers naar het Centraal Digitaal Depot. De Rechtspraak gebruikt daarvoor een deel van de digitale vreemdelingenzaken uit 2015. De betreffende advocaten hebben hierover bericht ontvangen. Hoewel de meeste advocaten alle stukken al in hun eigen kantoorsysteem zullen hebben opgeslagen, kunnen ze het dossier voor de test downloaden (zie: werkinstructie hoofdstuk 7.3 (pdf, 1,5 MB)).
maandag, 19, februari, 2018
Source: Rechtspraak.nl
Onderhoud start vrijdagavond 9 maart om 18.30 uurVan vrijdagavond 9 maart tot en met zondag 11 maart zijn vrijwel alle computersystemen van de Rechtspraak niet bereikbaar vanwege groot onderhoud. Dit betekent dat niet digitaal kan worden geprocedeerd en onder meer het uitsprakenregister en het curatele- en bewindregister niet beschikbaar zijn. Ook het overgrote deel van de faxnummers van de Rechtspraak is niet bereikbaar.De werkzaamheden starten op vrijdagavond om 18.30 uur en duren tot zondagavond 23.59 uur. Voor gedetailleerde informatie over welke systemen en diensten niet beschikbaar zijn, zie: onderhoud en storingen.
donderdag, 15, februari, 2018
Source: Rechtspraak.nl
Vanavond wordt de Wet versterking strafrechtelijke aanpak terrorisme besproken in de Tweede Kamer. De nieuwe wet moet onder andere het verlengen van voorarrest voor verdachten van terroristische misdrijven mogelijk maken. De Raad voor de rechtspraak waarschuwt om het voorarrest niet als een lichtvoetige maatregel te zien en daar zorgvuldig mee om te gaan. De voorgestelde wet heeft drie speerpunten. Ten eerste de mogelijkheid om het voorarrest te verlengen zonder dat er sprake is van ernstige bezwaren tegen de verdachte. Nu is voorarrest zonder ernstige bezwaren (een sterkere vorm van verdenking dan alleen een redelijk vermoeden van schuld) al mogelijk, maar verlenging nog niet. Het tweede speerpunt is gericht op het verruimen van mogelijkheden om DNA onderzoek te doen bij de verdachte. Tot slot noemt de nieuwe wet een brede aangifteplicht voor een ieder die kennis draagt van terroristische misdrijven. DilemmaIn zijn advies (pdf, 0 B) vraagt de Raad voornamelijk aandacht voor het eerste speerpunt: de verlenging van het voorarrest. De rechter staat hierbij voor een dilemma; hij wordt gevraagd om ingrijpende beslissingen te nemen. Bij verdachten van terroristische misdrijven kan sprake zijn van summiere, niet toetsbare informatie, zoals een anonieme tip of informatie van de AIVD. Daarbij loopt de rechter het risico dat hij een onschuldig persoon voor lange duur van zijn vrijheid berooft, dan wel een persoon die voor de maatschappij een ernstige bedreiging vormt in vrijheid stelt.
woensdag, 14, februari, 2018
Source: Rechtspraak.nl
Rechtenstudenten die een loopbaan als rechter of officier van justitie overwegen, kunnen zich weer aanmelden voor SummerCourt. Hetb evenement, georganiseerd tussen 2 en 6 juli, biedt de kans om een zomerweek lang te proeven aan de wereld van rechters en officieren van justitie.SummerCourt is bedoeld voor universitaire studenten Nederlands recht in het 3e of 4e jaar van hun bachelor- of hun masterfase. De deelnemers worden de 1e week van juli ondergedompeld in de praktijk van het recht en ervaren zelf hoe het is om een strafeis te bepalen, requisitoir te houden, zitting te leiden en vonnis te schrijven. Er is plaats voor 80 studenten, die bij rechtbanken in het hele land aan de slag gaan. De inschrijving eindigt 11 maart.
woensdag, 14, februari, 2018
Source: Rechtspraak.nl
Goede rechtspraak is essentieel voor een sterke rechtsstaat. Maar de kwaliteit van de rechtspraak in Nederland staat onder druk. Dit zei Kees Sterk, lid van de Raad voor de rechtspraak in een deskundigendebat over de staat van de rechtsstaat in de Eerste Kamer. De 3 staatsmachten moeten samenwerken aan de versterking van de rechtsstaat, zei hij. Daarbij moet de rechter niet door andere staatsmachten gezien worden als een sta-in-de-weg of als louter een kostenpost. Op peil houdenSterk besprak 3 onderwerpen die volgens de Raad essentieel voor het op peil houden van de rechtsstaat en het in balans houden van de staatsmachten. Om te beginnen benadrukte hij dat de overheidsrechter bijdraagt aan een evenwichtige rechtsstaat door neveneffecten als rechtshandhaving, rechtsbescherming en rechtsontwikkeling. En door het publieke debat naar aanleiding van uitspraken van de rechter. ‘De rechter vervult dus niet alleen een taak in individuele zaken, maar draagt via de openbare zittingen en publicatie van vonnissen en arresten bij aan dat wat we binnen de samenleving normaal vinden; hij draagt bij aan de publieke normen en waarden.' Die effecten doen zich niet of nauwelijks voor bij commerciële geschillenbeslechters, waar grote organisaties als zorgverzekeraars vaak voor kiezen.StimulerenDe Raad vindt dat dat regering en parlement het gebruik van rechtspraak moeten stimuleren. De griffierechten moeten omlaag, zei Sterk. En de Rechtspraak zelf moet nog meer doen om de doorlooptijden omlaag te krijgen, waardoor reguliere rechtspraak voor iedere rechtzoekende aantrekkelijk blijft. ‘De duur van rechtszaken is in veel gevallen te lang. Laten we als staatsmachten er gezamenlijk voor zorgen dat we reguliere rechtspraak niet marginaliseren.'Rek is eruitEen 2e punt van zorg is de onafhankelijkheid van de Rechtspraak. ‘Die staat onder druk, en daarmee ook de kwaliteit van rechtspraak', zei Sterk. De wetgeving die de bekostiging van de Rechtspraak regelt, had als doel de financiering van rechtszaken te onttrekken aan het politieke proces. In de praktijk is het inmiddels zo dat begrotingsproblemen van het ministerie van Justitie en Veiligheid steeds meer leidend zijn bij de financiering van de Rechtspraak, zei Sterk. ‘De Raad voor de rechtspraak vindt dat deze praktijk in strijd is met de bedoeling van de wet en de rechterlijke en institutionele onafhankelijkheid aantast. Gevolg is dat er sprake is van een structureel hoge werklast; rechters en juridisch medewerkers worden volledig vol gepland, waardoor er heel beperkt ruimte is om flexibel in te spelen op pieken in het zaaksaanbod of uitval van collega's. Ook reflectie en kennisontwikkeling schieten er vaak bij in als gevolg van de hoge werklast. De rek is uit de organisatie.'InnovatieTen slotte vroeg Sterk aandacht voor innovatie in de Rechtspraak: ‘De Raad voor de rechtspraak werkt hard aan innovatie, zowel op technologisch vlak als in het experimenteren met nieuwe vormen van rechtspraak. Onder de noemer ‘Maatschappelijk Effectieve Rechtspraak ' werkt de Rechtspraak aan een omslag in werkwijzen om tegemoet te komen aan het steeds ingewikkelder beroep dat de samenleving doet op rechters en de verwachting dat rechtspraak effectief bijdraagt aan het oplossen van problemen. We hebben de wetgever nodig om te kunnen experimenteren in zaken die echtscheiding, schuldenproblematiek, bewindvoering en de toegang tot de rechter betreffen.'DigitaliseringDe Rechtspraak werkt ook hard aan het vereenvoudigen, digitaliseren en versnellen van procedures. ‘Technologische ontwikkelingen gaan snel, wij moeten ons op dat vlak blijven ontwikkelen. Om die ambitie waar te kunnen maken hebben we de hulp van de andere staatsmachten nodig. Een grote zorg voor de Rechtspraak is dat de methode van financiering van de Rechtspraak geen rekening houdt met noodzakelijke investeringen in innovatie.' De financieringsmethodiek dient daarom te worden aangepast, zei Sterk. ‘Alleen dan kan de Rechtspraak aansluiting houden met de behoefte die de samenleving heeft aan moderne en effectieve rechtspraak.'
maandag, 12, februari, 2018
Source: Rechtspraak.nl
Afbeelding van het Binnenhof
Rechtspraak pleit al langer voor meer mogelijkhedenDe Tweede Kamer heeft vandaag ingestemd met een wetsvoorstel waarmee de mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen worden verruimd. Alle partijen in de Kamer stemde voor de wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De Rechtspraak pleit al langer voor zo'n wijziging en adviseerde eerder positief over het wetsvoorstel. De rechterlijke organisatie kan op dit moment maar zeer beperkt maatregelen treffen als rechters ongeoorloofd gedrag vertonen.SteunToen zich vorige week tijdens een Kamerdebat over het voorstel een meerderheid leek af te tekenen, reageerde Kees Sterk (vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak) tevreden. Hij benadrukte dat de uiteindelijke keuze vanzelfsprekend aan de politiek is, maar ook dat de Rechtspraak graag ziet dat de mogelijke disciplinaire maatregelen worden uitgebreid. Sterk: ‘Het voorstel komt voor een belangrijk deel overeen met voorstellen die de Rechtspraak eerder zelf deed. Op dit moment kunnen we geen maatwerk bieden als een rechter zich ongepast gedraagt. We kunnen óf een schriftelijke waarschuwing geven, of een ontslagprocedure starten bij de Hoge Raad. Een vrij lichte straf en een hele zware straf dus. Dat is echt te beperkt.' Als de wet wordt gewijzigd komen hier onder andere de mogelijkheid om te berispen of te schorsen bij. Nu de Tweede Kamer heeft ingestemd met het voorstel moet de Eerste Kamer er nog over oordelen voordat de wet van kracht kan worden.
dinsdag, 6, februari, 2018
Source: Rechtspraak.nl
illustratieve afbeelding van een computer
De Rechtspraak oriënteert zich op een verzoek aan het Bureau ICT-toetsing (BIT) om een onafhankelijke toets uit te voeren ten behoeve van de verdere digitalisering van de rechtspraak. De Rechtspraak gaat op korte termijn met het CIO Rijk, verantwoordelijk voor ICT bij de Rijksoverheid, in overleg om de mogelijkheden te verkennen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het borgen van de onafhankelijkheid en rechtsstatelijkheid van de Rechtspraak. Om deze reden zijn onderzoeken van de digitalisering tot nu toe uitgevoerd door onafhankelijke bureaus.In alle rechtsgebieden zijn inmiddels eerste digitale stappen gezet. Maar het is ook duidelijk geworden dat het realiseren van digitaal procederen door de Rechtspraak complexer is dan was voorzien en daardoor meer tijd en geld kost. Zoals eerder gemeld in de voortgangsrapportage aan de minister van Justitie en Veiligheid (pdf, 257,5 KB) noodzaken de complexiteit van de digitalisering en de financiële situatie per 2018 de Rechtspraak helaas om de invoering van digitalisering in enkele zaakstromen te vertragen. Deze temporisering geeft ook ruimte om de technische keuzes tegen het licht te houden. Een BIT-toets zou eventueel passen in deze fase. De uitkomsten van de toets zijn openbaar, en zullen worden gebruikt bij het bepalen van de verdere aanpak van de digitalisering.Het Bureau ICT-toetsing (rijksoverheid.nl) is enkele jaren geleden ingesteld op aanbeveling van de Kamercommissie Elias. Het toetst grote projecten van de rijksoverheid die een belangrijke ICT-component hebben.Zie ook: veelgestelde vragen over de digitalisering
maandag, 5, februari, 2018
Source: Rechtspraak.nl
Een meerderheid van de Tweede Kamer lijkt voorstander van het verruimen van mogelijkheden om rechters bij ongeoorloofd gedrag te berispen of te bestraffen. Dit beeld tekende zich vandaag af tijdens een Kamerdebat over de wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren. De Rechtspraak pleit al langer voor zo'n wijziging en adviseerde eerder positief over het wetsvoorstel. De rechterlijke organisatie kan op dit moment maar zeer beperkt maatregelen treffen als rechters ongeoorloofd gedrag vertonen.Kees Sterk, vicevoorzitter van de Raad voor de rechtspraak: ‘Hoewel de uiteindelijke keuze natuurlijk aan de politiek is, zijn we blij om te zien dat dit voorstel steun lijkt te krijgen in de Kamer. Het komt voor een belangrijk deel overeen met voorstellen die de Rechtspraak eerder zelf deed. Op dit moment kunnen we geen maatwerk bieden als een rechter zich ongepast gedraagt. We kunnen óf een schriftelijke waarschuwing geven, of een ontslagprocedure starten bij de Hoge Raad. Een vrij lichte straf en een hele zware straf dus. Dat is echt te beperkt. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, krijgen we bijvoorbeeld ook de mogelijkheid om te berispen of te schorsen.'Naar verwachting stemt de Tweede Kamer volgende week dinsdag (6 februari) over het wetsvoorstel. Als het voorstel wordt aangenomen moet de Eerste Kamer er nog over oordelen voordat de wet van kracht wordt.
donderdag, 1, februari, 2018
Source: Rechtspraak.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *